Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-32

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen

Vraag nr. 3-1967 van mevrouw de Bethune d.d. 5 januari 2005 (N.) :
Federale regering. — Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2004.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht — als stroomafwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Daarom had ik graag van de geachte minister vernomen :

1. Welke is de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers, binnen uw beleidscel — stand van zaken in december 2004 :

1.1. In globo.

1.2. Per niveau.

1.2.1. Leden : niveau 1.

1.2.2. Uitvoerend personeel.

1.2.2.1. Op het niveau 2.

1.2.2.2. Op het niveau 2+.

1.2.2.3. Op het niveau 3.

1.2.3. Op het niveau van de kabinetschef en de adjunct-kabinetschefs.

2. Waren er in de loop van 2004 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw beleidscel ?

2.1. Zo ja, op welk niveau ?

2.2. Werd hiervoor een beroep gedaan op vrouwen of mannen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid hierna de antwoorden te geven op de gestelde vragen. Ik dien er wel de aandacht op te vestigen dat ik enkel kan antwoorden vanaf mijn aantreden in juli 2004.

1. Inzake de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers in december 2004 waren er 12 vrouwen tegen 17 mannen.

De onderlinge verhouding per niveau was, op niveau A, 3 vrouwen tegen 7 mannen met dien verstande dat de 3 directeurs allemaal mannen waren.

Op het uitvoerend niveau was de verhouding :

— Niveau B : 2 vrouwen tegen 0 mannen;

— Niveau C-D : 7 vrouwen tegen 10 mannen.

2. Voor de periode waren er 3 vacante plaatsen, 1 in niveau A en 2 op niveau B. Hiervan werden 2 ingevuld : 1 op niveau A en 1 op niveau B. Dit resulteerde in de werving van 2 vrouwen.