3-102

3-102

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 MAART 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de bevoegdheden van de hulpagenten» (nr. 3-632)

De heer Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT). - Rond de jaarwisseling is commotie ontstaan rond de bevoegdheden van de hulpagenten. Die zijn eigenlijk alleen bevoegd op het grondgebied van de eigen stad of de eigen gemeente en niet in de andere gemeenten van de politiezone. Er werd een regeling aangekondigd om het probleem op het terrein te verhelpen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft dat in de commissie ook bevestigd.

Graag vernam ik hoever het daarmee staat, want in het korps en bij de hulpagenten heerst ongerustheid.

Zowel in Kamer als Senaat zijn een aantal wetsvoorstellen ingediend om, los van de discussie over de bevoegdheden, de titel van hulpagent te wijzigen, om hem minder pejoratief te maken. Hoe staat de minister daar tegenover?

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - De laatste hand wordt gelegd aan het wetsontwerp betreffende de hulpagenten van politie. Dat ontwerp zal een bepaling bevatten waarin uitdrukkelijk wordt bevestigd dat de territoriale bevoegdheid van een hulpagent van politie dezelfde is als die van een politieambtenaar, namelijk het gehele Rijk. Dat belet niet dat de hulpagent van de lokale politie zich in beginsel moet beperken tot zijn eigen zone. De nieuwe formule zal het mogelijk maken de hulpagenten ook in te zetten bij bijvoorbeeld interzonale verkeersacties. Ondertussen is het probleem van de territoriale bevoegdheid in het arrondissement Dendermonde geregeld door de instructies van de procureur-generaal van Gent aan de politiezones.

Zelf ben ik niet van plan een initiatief te nemen om de naam van die graad te wijzigen. Het feit dat de hulpagenten slechts een beperkte politiebevoegdheid hebben, maakt het moeilijk termen als politieagent of assistent-inspecteur te gebruiken. Die namen wekken de indruk dat de hulpagenten een grotere bevoegdheid hebben dan in werkelijkheid het geval is. De term verkeersagent sluit het best aan bij hun werkzaamheden, maar is iets te beperkend. De hulpagenten zijn immers ook bevoegd voor gemeentelijke politieverordeningen. Ik wil een goed voorstel voor een nieuwe naam in de drie landstalen wel in overweging nemen. Dat laat ik echter over aan de creativiteit van het parlement.

De heer Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT). - Het is geruststellend dat het wetsontwerp morgen op de Ministerraad wordt besproken. De onrust op het terrein zal daardoor worden weggenomen.