3-100

3-100

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 MAART 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het aantal vrouwen en vrouwelijke kandidaten voor de VN-lijst van experts op gebied van vrede en veiligheid» (nr. 3-613)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt namens de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad, aangenomen in 2000, moedigt de lidstaten aan een evenwichtige vertegenwoordiging in alle besluitvormingsorganen in internationale, nationale en regionale instellingen in te bouwen. Tevens verzoekt de resolutie de secretaris-generaal om meer vrouwen te benoemen als speciale vertegenwoordigers en roept ze daarom de lidstaten op om kandidaten voor te stellen aan de secretaris-generaal.

De behandeling een paar weken geleden van een resolutie in de commissie voor de Buitenlandse Zaken over de toepassing van VN-resolutie 1325 is aanleiding om aan de minister te vragen hoe hij op dit niveau een evenwicht tussen mannen en vrouwen nastreeft.

Op welke basis, met welke frequentie en voor welke doelstelling wordt vanuit de VN aan de lidstaten gevraagd namen van experts door te geven? Hoe gebeurt die selectie? Hoeveel landgenoten werden deze legislatuur als expert voorgedragen en wat is de verhouding tussen mannen en vrouwen? Hoeveel kandidaten heeft België voorgedragen voor de VN-lijst van experts op gebied van vrede en veiligheid? Hoeveel Belgen staan er effectief op deze lijst? Wat is de verhouding tussen mannen en vrouwen? Zijn er reeds Belgische kandidaten voorgedragen als speciale vertegenwoordigers van de secretaris-generaal? Zo ja, wie en wat is de verhouding tussen mannen en vrouwen?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Op regelmatige basis richt het departement voor Vredesoperaties van de Verenigde Naties officiële vragen aan de lidstaten om experts te leveren voor terreinoperaties. Ze worden gevraagd voor correctionele, civiel-politieke en militaire operaties. Er wordt steeds nadrukkelijk gevraagd vrouwelijke kandidaten voor te stellen, conform de bestaande resoluties van de Algemene Vergadering. Dergelijke vragen worden door het ministerie van Defensie behandeld en voor informatie en reactie overgezonden naar de bevoegde autoriteiten. Er melden zich echter zelden vrouwelijke kandidaten voor dergelijke functies.

Het departement voor Vredesoperaties beschikt over een lijst met toekomstige vacatures voor personen met een militair-technische achtergrond. Deze informatie wordt eenmaal per jaar meegedeeld aan de lidstaten. Geselecteerde personen worden gedetacheerd op kosten van de Verenigde Naties, het zogenaamde support account. Volgens de informatie waarover wij beschikken, bevindt zich thans één Belgische man in dat geval. Het ministerie van Defensie heeft vorig jaar geen enkele kandidaat gedetacheerd.

Recent heeft een vrouw, die momenteel als hoofd administratie, een D2-functie, actief is in een vredesoperatie, België gevraagd haar enige bekendheid te geven bij de VN-hoofdkwartieren met het oog op een eventuele promotie. Zij is geïnteresseerd in een functie als adjunct-speciaal-vertegenwoordiger. Onze permanente vertegenwoordiging bij de VN in New York heeft deze kandidatuur reeds gesteund.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik begrijp dus dat er op dit ogenblik één kandidaat is en binnenkort één vrouw die deze functie zal uitoefenen. Ik zal deze zaak van nabij blijven volgen en de minister blijven ondervragen. Ik zal er vooral voor zorgen dat er een actieplan wordt opgezet in toepassing van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad.