3-100

3-100

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 MAART 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over ęde Belgische hulp aan de getroffen gebieden in Zuidoost-AziŽĽ (nr. 3-607)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over ęde Belgische bijdragen aan de Verenigde Naties voor de hulp aan Zuidoost-AziŽĽ (nr. 3-608)

De voorzitter. - Ik stel voor deze vragen om uitleg samen te voegen. (Instemming)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Op 7 januari werd er gezegd dat BelgiŽ 30 miljoen euro had vrijgemaakt voor de door de tsunami getroffen gebieden in Zuidoost-AziŽ. 15 miljoen zou dienen voor noodhulp op korte termijn en de andere helft voor structurele hulp op langere termijn.

Wat is het totale bedrag dat de federale regering vrijmaakt voor hulp aan de getroffen gebieden in Zuidoost-AziŽ? Hoe wordt dit bedrag begroot? Welke bedragen worden er ingeschreven op de begroting van 2005 en op welke basisallocaties? Is er een financiŽle meerjarenplanning? Zo ja, wat is deze meerjarenplanning?

Zal de minister aan de minister van Begroting een herziening vragen van de begroting van ontwikkelingssamenwerking zoals hij heeft aangekondigd? Worden er dus extra middelen vrijgemaakt buiten de nu al vastgelegde begroting van 2005, zoals overeengekomen op de Ministerraad? BeÔnvloeden deze engagementen andere al vastgelegde of toegezegde kredieten voor 2005 op de basisallocaties van de begroting? Hoe worden de donaties verdeeld? Welke organisatie of overheid ontvangt welk bedrag voor welk project?

Onmiddellijk na de tsunami-ramp kwam ook wereldwijd een grote golf van solidariteit op gang in de particuliere en de overheidssector. Zo hebben de regeringen de Verenigde Naties 761 miljoen euro beloofd voor de regio die door de tsunami geteisterd werd. Drie weken geleden lieten de VN weten dat ze hiervan 280 miljoen euro hadden ontvangen, wat iets meer is dan ťťn derde.

De VN verklaren wel genoeg geld te hebben voor de humanitaire hulp, maar niet voor de wederopbouw. Ongeveer 35 tot 50% van het nodige geld zou hiervoor beschikbaar zijn.

Ik zou dan ook van de minister willen vernemen hoe het staat met de engagementen van BelgiŽ terzake. Welk totaal bedrag heeft ons land aan de VN toegezegd na de tsunami-ramp? Hoeveel heeft ons land reeds uitbetaald van het beloofde bedrag? Wanneer wordt het saldo uitbetaald, en volgens welk schema? Zijn de door ons land toegezegde bedragen aan voorwaarden gekoppeld, en zo ja aan welke?

De heer Armand De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - BelgiŽ heeft op de buitengewone raad Algemene Zaken van de Europese Unie en op de Internationale Conferentie van donoren te GenŤve inderdaad aangekondigd 30 miljoen bij te dragen, waarvan de helft voor de wederopbouw. Die bedragen werden vastgelegd op de Ministerraad van 14 januari 2005. De 30 miljoen wordt ingeschreven op de begrotingen van Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken, Landsverdediging en Binnenlandse Zaken.

De kredieten op mijn begroting bedragen in totaal 20,5 miljoen. Voor het jaar 2005 gaat het voornamelijk om voedselhulp, 5 miljoen, en hulp voor wederopbouw, 15 miljoen. De ordonnanceringskredieten hiervoor worden verdeeld over 3 jaar. Over de definitieve basisallocatie voor het laatste punt wordt beslist tijdens de eerste begrotingsherziening van het jaar 2005. De tsunami-uitgaven dienen te worden toegevoegd aan de begroting Ontwikkelingssamenwerking, zoals aanbevolen door de Europese Unie en door de Verenigde Naties.

In het raam van de begrotingscontrole, die momenteel wordt doorgevoerd, heb ik voor deze 20 miljoen bijkomende middelen gevraagd. Voor de verdeling van de bedragen en de te weerhouden projecten is het momenteel te vroeg om een algemene inventaris op te stellen van de ondernomen acties. Enkele kanalen zijn wel al weerhouden, meer bepaald de FAO. Ik zal alle informatie verstrekken van zodra ze beschikbaar is.

De Belgische regering heeft in een bedrag van 30 miljoen euro voorzien voor de tsunami-crisis. De helft daarvan was bestemd voor humanitaire hulp, de andere helft voor de wederopbouw. Het grootste deel van de humanitaire hulp verloopt via VN-organisaties. De VN leidt de coŲrdinatie van de humanitaire hulp.

Inzake de besteding van het geld voor wederopbouw zijn er nog geen toezeggingen gebeurd. Hier zijn het de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank die de reconstructiefase coŲrdineren, zowel voor de needs assessments als voor de coŲrdinatie van de hulp. De Aziatische Ontwikkelingsbank organiseert midden maart een vergadering in Manila: de High-level Coordination Meeting on Rehabilitation and Reconstruction Assistance to Tsunami-Affected Countries. De Wereldbank heeft ook al een multi-donor trust fund opgericht voor de heropbouw van Atjeh.

Momenteel wordt nog gewerkt aan de besteding van de door BelgiŽ toegezegde humanitaire hulp. Wat de wederopbouw betreft, bevinden we ons nog in de fase waarin we informatie verzamelen over de getroffen landen en over hun plannen. Alleen werd beslist dat onze bijdrage zal worden geconcentreerd op Sri Lanka en Atjeh.

De voorziene hulp voor wederopbouw wordt gepland over de periode 2005-2007. Geen enkele beslissing werd genomen over de sectoren of de kanalen via dewelke de Belgische steun voor wederopbouw zal verlopen. Voor de beoordeling van deze interventies zullen alleszins dezelfde criteria worden aangewend als in de andere programma's van de Belgische samenwerking, met name doelmatigheid, efficiŽntie, duurzaamheid en goed beheer. Alvorens een keuze te maken en een beslissing te nemen, zal ik me naar Sri Lanka en IndonesiŽ begeven.