3-98

3-98

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 FEBRUARI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het functioneren van de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen» (nr. 3-591)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993, gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 februari 1994 en het koninklijk besluit van 23 maart 1995, heeft als taak een doeltreffende bijdrage te leveren aan het wegwerken van alle directe en indirecte discriminaties van mannen en vrouwen en aan de verwezenlijking van de feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen.

Het organiek koninklijk besluit van die Raad bepaalt dat het secretariaat ervan wordt waargenomen door de bevoegde administratie, met name de dienst Gelijke Kansen van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Na de oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat meteen ook de plaats innam van de dienst Gelijke Kansen, werd ook het secretariaat van de Raad door een nieuw koninklijk besluit in 2004 toevertrouwd aan het Instituut.

Vorige week bleken ter zake echter ernstige problemen te rijzen, aangezien de directrice van het Instituut, mevrouw Pascale Vielle, de Raad van de gelijke Kansen voor mannen en vrouwen heeft laten weten die ondersteunende functies niet langer te zullen waarnemen.

De Raad heeft de bevoegde minister hierover aangeschreven. Het eenzijdige en willekeurige optreden van het Instituut is niet enkel onverantwoord, maar ook onwettig. Het Instituut kan onmogelijk eenzijdig beslissen een taak die bij koninklijk besluit is opgelegd, niet meer uit te oefenen.

Vandaag kan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen niet functioneren aangezien het Instituut moet instaan voor het budget, de databank, het secretariaat en de logistieke ondersteuning van de Raad.

Is de minister op de hoogte van de feiten?

Wat zal hij doen om de situatie recht te trekken?

De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - Maandag heb ik zowel van de voorzitster van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen als van de directie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een brief ontvangen waaruit blijkt dat er problemen zijn met de waarneming van het secretariaat van de Raad. Ik denk niet dat de regering over het probleem zal vallen!

De directie van het Instituut bracht me op de hoogte van de beslissing die ze in samenspraak met de voorzitster van de raad van beheer van het Instituut heeft genomen om tijdelijk het secretariaat van de Raad niet meer te laten waarnemen door het Instituut. Er zijn problemen met de agendering van de vergaderingen, met de werkuren van het personeel enzovoort. Die maatregel zal gelden totdat een oplossing is gevonden waaraan het Instituut constructief wil meewerken.

Ik heb akte genomen van die beslissing. Het spreekt voor zich dat zowel de Raad als het Instituut hun opdracht moet kunnen vervullen in een sfeer van complementariteit en niet in een sfeer van concurrentie.

Ik zal begin volgende week met beide partijen spreken en de nodige maatregelen nemen opdat beide instellingen de wettelijke en de reglementaire regels naleven en hun opdrachten kunnen vervullen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik vraag de minister er rekening mee te houden dat de Raad van de gelijke kansen al jaren uitsluitend met vrijwilligers werkt. Reeds jaren werken de leden van de raad van beheer van de instelling op vrijwillige basis zonder dat ze voor hun werk een vergoeding of zitpenningen ontvangen, ondanks het feit dat in het koninklijk besluit een vergoeding was vooropgesteld. De minister van Begroting heeft altijd zijn veto gesteld. Nochtans hebben de leden hun werk degelijk gedaan en hebben ze zeer nuttige adviezen verstrekt. Hopelijk ziet de minister erop toe dat het Instituut zich tot zijn taak beperkt en zich niet op illegale wijze een opdracht toe eigent.

De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - Iedereen moet iedereen respecteren.