3-98

3-98

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 FEBRUARI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een gewezen minister

Samenstelling van commissies

Inoverwegingneming van voorstellen

De millenniumdoelstellingen (Stuk 3-603)

Voorstel tot verzending

Actualiteitendebat

De opvolging van de Wereldvrouwenconferentie (Peking +10)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de criteria die worden gehanteerd om over te gaan tot de sluiting van postkantoren en de impact daarvan op de werkgelegenheid» (nr. 3-581)
Mondelinge vraag van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de besparingen inzake het gezondheidsbeleid» (nr. 3-592)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de onderwerpingsplicht van publieke mandatarissen» (nr. 3-586)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de wapenuitvoer naar Tanzania en de rol die ter zake wordt gespeeld door de Delcrederedienst» (nr. 3-587)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de stopzetting van de terugbetaling van COX-2-inhibitoren» (nr. 3-588)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de inplanting van een nieuwe reanimator bij hartpatiënten» (nr. 3-584)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de impasse die wordt veroorzaakt door het facturatiesysteem onder het type K» (nr. 3-565)
Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de maatregelen tegen het tabaksverbruik» (nr. 3-580)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Germeaux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de veiligheidsmaatregelen inzake orgaantransplantatie en hondsdolheid» (nr. 3-589)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het testen van donororganen op hondsdolheid» (nr. 3-593)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Werk over «de staking in de ziekenhuizen en rusthuizen» (nr. 3-590)
Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de houding van de Belgische regering ten aanzien van de situatie in Libanon» (nr. 3-583)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het statuut van Kosovo» (nr. 3-582)
Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het sociaal stookoliefonds» (nr. 3-585)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het functioneren van de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen» (nr. 3-591)

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de schuldeisers in het kader van een gerechtelijk akkoord of faillissement (van de heer Jan Steverlynck, Stuk 3-882)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemming

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de schuldeisers in het kader van een gerechtelijk akkoord of faillissement (van de heer Jan Steverlynck, Stuk 3-882)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de plannen voor nucleair transport via Zeebrugge» (nr. 3-580)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de opleiding van brandweerlieden inzake het ontzetten van beknelde personen uit autowrakken» (nr. 3-581)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de datum van inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet» (nr. 3-604)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het gebeurlijk misbruik van vennootschapsgoederen bij het beursgenoteerde bedrijf Picanol en de inertie van de bevoegde overheden» (nr. 3-635)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties» (nr. 3-594)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het verloop van de renovatiewerken aan het Justitiepaleis» (nr. 3-584)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het verlaagde BTW-tarief inzake arbeidsintensieve diensten» (nr. 3-603)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de beslissing van de ministers van Financiën van de G7-landen inzake de mogelijke schuldkwijtschelding voor de armste landen» (nr. 3-605)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de wettelijke taken en deontologie van gerechtsdeurwaarders in hun relatie tot particulieren» (nr. 3-595)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de aanvaarding van de adoptieakte als geboorteakte» (nr. 3-596)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de transplantatie en donatie van organen» (nr. 3-602)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de opvang van forensische patiënten binnen de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)» (nr. 3-609)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het zout in de voeding» (nr. 3-617)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid» (nr. 3-618)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het Algemeen Verslag over de Armoede» (nr. 3-614)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de minister van Mobiliteit over «de parkeerplaatsen in en om het station Gent-Sint-Pieters» (nr. 3-621)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Werk over «het ouderschapsverlof» (nr. 3-601)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemming
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Intrekking van een voorstel van resolutie
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Arbeidsauditoraat
Federaal Agentschap Voor Nucleaire Controle
Directie-generaal internationale samenwerking - Belgische technische coöperatie
Rechtbank van koophandel
Europees Parlement