Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-30

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1641 van mevrouw Thijs d.d. 20 oktober 2004 (N.) :
Dierenwelzijn. — Lijst van de zoogdieren die nog mogen gehouden en verhandeld worden. — Gemotiveerde aanvragen door particulieren. — Controle op de import van dieren.

In mei 2002 heb ik aan de toenmalige minister van Volksgezondheid een schriftelijke vraag gesteld over de lijst van zoogdieren die nog mogen gehouden en verhandeld worden (vraag nr. 2-2119, Vragen en Antwoorden nr. 2-56, blz. 3053). Graag wil ik de evolutie naar de controle hierop nagaan.

De lijst van 42 soorten zoogdieren die in uitvoering van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren nog gehouden mogen worden, is sinds 1 juni 2002 van kracht.

Particulieren kunnen echter toch nog zoogdieren die niet op de lijst staan, in huis nemen indien ze een gemotiveerd aanvraagdossier indienen. Toch dienen we hier met de grootste omzichtigheid op te treden. De internationale dierenhandel floreert. Dit houdt niet alleen risico's in voor de gezondheid en welzijn van het getransporteerde dier, maar ook voor de volksgezondheid (SARS, MKZ, ...). Tienduizenden levende dieren — beschermde diersoorten en andere — worden jaarlijks over de hele wereld vervoerd.

Mijn vragen aan de geachte minister zijn de volgende :

1. Hoeveel personen dienden sinds 1 juni 2002 een gemotiveerde aanvraag in om zoogdieren te verwerven die niet op de lijst staan ?

2. Om welke dieren ging het ?

3. Voert u controle uit over de import van in het wild gevangen dieren ? Indien ja, hoe zijn de resultaten ? Indien import wordt vastgesteld, welke maatregelen zult u nemen om de illegale dierenhandel aan banden te leggen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1 en 2. Sinds 1 juni 2002 werden drie erkenningsaanvragen ingediend voor het houden van een dier behorende tot een soort die niet is opgenomen op de lijst in bijlage bij het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden. Het ging hierbij om aanvragen voor het houden van een eekhoorn, twee wasberen en een Bengaalse kat. Één aanvraag werd goedgekeurd, één werd afgekeurd en de derde is momenteel nog in behandeling.

3. Vooreerst dien ik erop te wijzen dat de invoer en verhandeling van in het wild gevangen dieren niet verboden is, voor zover de verschillende Europese en federale reglementeringen ter bescherming van bedreigde diersoorten (CITES), aangaande dierenwelzijn of van sanitaire aard, gericht op het voorkomen van de insleep van ziekten overdraagbaar op mens of dier, worden nageleefd. De controles op deze invoer worden in de grensinspectieposten uitgevoerd door de dierenartsen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, maar, voornamelijk in het kader van de opsporing van fraude, ook door andere autoriteiten zoals de diensten van Douane en federale politie. In 2003 werden door deze diensten in totaal 107 levende dieren behorende tot soorten die onder de CITES-wetgeving vallen, in beslag genomen.

Wanneer illegale invoer van dieren wordt vastgesteld, wordt onmiddellijk overgegaan tot inbeslagname van de dieren. De dieren worden, al naargelang de omstandigheden en in overleg met het land van herkomst, teruggestuurd, geplaatst in een opvangcentrum of dierentuin of, indien er sanitaire risico's zijn, geëuthanaseerd. Zo werden zeer recent twee illegaal ingevoerde kuifarenden geëuthanaseerd omdat deze dieren afkomstig waren uit een gebied waar vogelpest heerst. In dezelfde periode werden ook 600 pijlgifkikkers onderschept. Deze dieren werden overgebracht naar de Antwerpse Zoo.