3-97

3-97

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over źde taalaanhorigheid van de ambtenaren van de FOD Justitie (Hoofdbestuur)╗ (nr. 3-600)

De voorzitter. - De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, antwoordt namens mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Het is blijkbaar erg moeilijk om te weten te komen wat de taalaanhorigheid is van de ambtenaren van de FOD Justitie. In september van vorig jaar stelde ik de minister van Justitie een schriftelijke vraag omtrent de taalaanhorigheid van de ambtenaren in de FOD Justitie, hoofdbestuur. De minister gaf een vrij verward antwoord, waarbij ze me doorverwees naar de minister van Ambtenarenzaken. De minister van Ambtenarenzaken verklaarde op zijn beurt dat niet hij, maar de respectieve ministers verantwoordelijk zijn voor de taalaanhorigheid van de ambtenaren in de verschillende departementen. Aangezien ik van het kastje naar de muur wordt gestuurd, zie ik mij genoodzaakt mijn vragen te herhalen.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische staat - de zogenaamde PData - beschikte de FOD Justitie, hoofdbestuur, op 1 december 2004 over 1271 personeelsleden, goed voor 1068,04 voltijdse eenheden. Daarvan zijn er 865 statutair tewerkgestelden, 396 contractuelen en 10 managers. Tevens is er statistische informatie betreffende de verdeling van die ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

Kan de minister mij een overzicht geven van de verdeling per taalgroep van de personeelsleden buiten het hoofdbestuur, zowel uitgedrukt in fysieke personen als in voltijdse eenheden, en dit per statuut en per niveau?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - In het antwoord van mevrouw Onkelinx is sprake van 1100 ambtenaren. De verdeling per taalgroep, per statuut en per niveau van de ambtenaren van de FOD Justitie ziet eruit als volgt:

Niveau A: 158 Franstaligen, waarvan 128 statutair tewerkgestelden en 30 contractuelen; 135 Nederlandstaligen, waarvan 110 statutair tewerkgestelden en 25 contractuelen.

Niveau B: 38 Franstaligen en 30 Nederlandstaligen.

Niveau C: 137 Franstaligen en 137 Nederlandstaligen.

Niveau D: 258 Franstaligen en 207 Nederlandstaligen.

In de buitendiensten liggen de getallen veel hoger.

Niveau A: 1492 Franstaligen en 1990 Nederlandstaligen.

Niveau B: 725 Franstaligen en 703 Nederlandstaligen.

Niveau C: 1299 Franstaligen en 1128 Nederlandstaligen.

Niveau D: 5849 Franstaligen, 5951 Nederlandstaligen en 5 Duitstaligen.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Ik dank de minister voor de informatie, maar ik betreur dat mijn schriftelijke vraag niet kon worden beantwoord.