3-97

3-97

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęhet ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de criteria en de modaliteiten voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering bekomenĽ (nr. 3-577)

De voorzitter. - De heer Armand De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking, antwoordt namens de heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Wegens het overaanbod van kinesitherapeuten in ons land werd in 1999 beslist een aanbodbeperking in te voeren naar analogie met de maatregel voor artsen en tandartsen. Oorspronkelijk zou deze beperking ingaan in 2003, maar dat werd bij koninklijk besluit van 23 november 2000 uitgesteld tot 2005, omdat de gemeenschappen niet geneigd waren mee te werken aan een beperking van de instroom. Op initiatief van de minister werd beslist de beperking alleen toe te passen op erkende kinesitherapeuten die de tegemoetkoming van het RIZIV bekomen. Er bleven heel wat vragen over de praktische uitvoering.

Op de valreep heeft de minister nu toch een ontwerp van koninklijk besluit voorbereid om dit te regelen. Als het aantal afgestudeerden 10% hoger ligt dan het aantal kinesitherapeuten dat een RIZIV-nummer kan krijgen, zal een vergelijkend examen worden georganiseerd. Deze maatregel zorgt opnieuw voor onrust bij de eindejaarsstudenten.

Welke criteria zullen bij het vergelijkend examen worden gehanteerd? Zal dit examen per gemeenschap worden georganiseerd? Wie zal het organiseren?

Hoeveel kinesitherapeuten zullen er naar schatting in 2005 afstuderen aan Franstalige en Nederlandstalige onderwijsinstellingen?

Wat gebeurt er met EU-burgers die aan een buitenlandse instelling afstuderen en zich hier willen vestigen?

Welke andere mogelijkheden zijn er voor kinesitherapeuten die geen RIZIV-nummer krijgen? Hoeveel kinesitherapeuten werken momenteel in zorginstellingen met forfaitaire financiering van de kinesitherapie? Hoe zal dit aantal in de toekomst evolueren?

De heer Armand De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - SELOR zal de kennis, de bekwaamheid en de houding van de kandidaten testen. Die elementen zijn noodzakelijk voor het uitoefenen van het beroep en voor het beheren van een zelfstandige praktijk. Op die wijze zullen de kinesisten worden geselecteerd die in aanmerking komen voor de terugbetaling van de nomenclatuurprestaties uitgevoerd in de praktijk van de kinesist of bij de patiŽnt thuis.

Bij het examen worden de gewone procedureregels van SELOR gevolgd. Het examen zal nagaan of de kinesisten kans maken om succesvol een zelfstandige praktijk uit te bouwen. Er wordt een examencommissie opgericht, samengesteld uit afgevaardigden van het RIZIV, de planningscommissie, de hogescholen en universiteiten van elke gemeenschap, de beroepsorganisaties en SELOR. Die commissie moet de inhoud van het examen en de rol van de jury vastleggen.

De gediplomeerde kinesitherapeuten en de studenten van het laatste jaar kunnen zich voor het examen inschrijven, zodat het examen niet tweemaal per jaar moet worden georganiseerd: eenmaal voor de gediplomeerden van de eerste zittijd en eenmaal voor die van de tweede zittijd. Zo proberen we de termijn voor de toekenning van de vergunningen zo kort mogelijk te houden. Men moet het diploma ťn de erkenning hebben om in aanmerking te komen voor terugbetaling door de ziekteverzekering.

De testen worden verbeterd door Selor in samenwerking met de examencommissie. De resultaten worden bekendgemaakt in alfabetische lijsten waarin alleen vermeld wordt of de kandidaat wel of niet geslaagd is.

Voor het jaar 2004-2005 zullen er ongeveer 395 Nederlandstalige en 216 Franstalige kinesitherapeuten afstuderen.

De uitoefening van de kinesitherapie is ook mogelijk buiten het kader van de terugbetaling voor de ziekteverzekering. Daarom is het moeilijk om op basis van de terugbetaalde zorgverstrekkingen aan patiŽnten thuis of in een privť-praktijk het aantal kinesitherapeuten in BelgiŽ te schatten.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Ik dank de minister voor het verlezen van dit antwoord. Ik kreeg niet op al mijn vragen een antwoord. Ik zal echter nu geen bijkomende vragen stellen, omdat minister Dedecker daar toch niet zal kunnen op antwoorden.

(Voorzitter: de heer Hugo Vandenberghe, ondervoorzitter.)