Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-28

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1641 van mevrouw Thijs d.d. 20 oktober 2004 (N.) :
Dierenwelzijn. — Lijst van de zoogdieren die nog mogen gehouden en verhandeld worden. — Gemotiveerde aanvragen door particulieren. — Controle op de import van dieren.

In mei 2002 heb ik aan de toenmalige minister van Volksgezondheid een schriftelijke vraag gesteld over de lijst van zoogdieren die nog mogen gehouden en verhandeld worden (vraag nr. 2-2119, Vragen en Antwoorden nr. 2-56, blz. 3053). Graag wil ik de evolutie naar de controle hierop nagaan.

De lijst van 42 soorten zoogdieren die in uitvoering van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren nog gehouden mogen worden, is sinds 1 juni 2002 van kracht.

Particulieren kunnen echter toch nog zoogdieren die niet op de lijst staan, in huis nemen indien ze een gemotiveerd aanvraagdossier indienen. Toch dienen we hier met de grootste omzichtigheid op te treden. De internationale dierenhandel floreert. Dit houdt niet alleen risico's in voor de gezondheid en welzijn van het getransporteerde dier, maar ook voor de volksgezondheid (SARS, MKZ, ...). Tienduizenden levende dieren — beschermde diersoorten en andere — worden jaarlijks over de hele wereld vervoerd.

Mijn vragen aan de geachte minister zijn de volgende :

1. Hoeveel personen dienden sinds 1 juni 2002 een gemotiveerde aanvraag in om zoogdieren te verwerven die niet op de lijst staan ?

2. Om welke dieren ging het ?

3. Voert u controle uit over de import van in het wild gevangen dieren ? Indien ja, hoe zijn de resultaten ? Indien import wordt vastgesteld, welke maatregelen zult u nemen om de illegale dierenhandel aan banden te leggen ?