Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-27

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-1258 van mevrouw de Bethune d.d. 28 juli 2004 (N.):
EU. — Ontwikkelingssamenwerking tijdens het Iers voorzitterschap.

De Europese Unie heeft een bevoegdheid inzake ontwikkelingssamenwerking gegrondvest in de artikelen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeeschap (EG-verdrag) :

— 177-181 (130U-130Y) — algemene bepalingen

— 310 (238) — overeenkomst van Cotonou en een aantal associatie-overeenkomsten

— 133 (113) — stelsel van algemene preferenties en samenwerkingsovereenkomsten

— 308 (235) — financiŽle en technische bijstand aan ontwikkelingslanden in AziŽ en Latijns-Amerika

In de eerste jaarhelft van 2004 was Ierland voorzitter van de Europese Raad.

1. Welke waren de agendapunten inzake ontwikkelingssamenwerking, betreffende het Cotonou-akkoord en de relaties tussen de Europese Unie en Afrika tijdens het Iers voorzitterschap ?

2. Welke standpunten heeft BelgiŽ ingenomen inzake deze agendapunten ?

3. Welke beslissingen zijn er genomen inzake ontwikkelingssamenwerking, betreffende het Cotonou-akkoord en de relaties tussen de Europese Unie en Afrika tijdens het Iers voorzitterschap ?

Antwoord : BelgiŽ heeft in het algemeen actief deelgenomen aan het werk van verscheidene bevoegde instanties : raadsgroepen (ACP en CODEV), Comitťs van de Commissie (EOF, MED, ALA), informele vergaderingen (nationale DG's) en Ministerraden (tezamen met de ministers van buitenlandse zaken of informeel in Dublin op 1 juni).

BelgiŽ heeft de voorgelegde projecten vaak ondersteund, soms door ze te amenderen (Raad), in andere gevallen door hun uitvoering te richten (Commissie). BelgiŽ wil een mondiale buitenlandse politiek voeren, waarbij de klemtoon gelegd wordt op de regio van de Grote Meren waar vaak naar onze stem geluisterd wordt en waar vaak om onze raad wordt gevraagd. Het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking ligt in lijn met deze buitenlandpolitiek, maar het moet wel geconcentreerd worden op enkele domeinen of enkele landen omwille van de effÔciŽntie en om in een strategie in te passen. De Europese politiek is voor ons dus het nodige verlengstuk van onze bilaterale inspanningen en ze vereist daarom al onze aandacht. Het ontwikkelingsbeleid dat we niet op het Belgische niveau alleen kunnen uitvoeren, kan wel gerealiseerd worden samen met onze Europese partners (coŲrdinatie) of met de Europese Commissie (complementariteit).

De belangrijkste dossiers behandeld onder Iers voorzitterschap zijn geselecteerd in het kader van de gestelde vraag. Het dient opgemerkt te worden dat het voorzitterschap niet altijd kan verzekeren dat de dossiers op de agenda tijdens een termijn van zes maanden afgewerkt kunnen worden. Vaak slaagt een voorzitterschap er enkel in de dossiers aanzienlijk te laten vooruitgaan.

Verband tussen ontwikkeling en veiligheid

Het akkoord van Cotonou en de gemeenschap van geldschieters meer in het algemeen erkennen vandaag de dag dat voorafgaande conflictpreventie en -oplossing een onontbeerlke voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling alsook in de strijd tegen armoede. BelgiŽ heeft derhalve de eerste toepassing goedgekeurd van de Afrikaanse Vredesvoorziening om een waarnemingsmissie te fÔnancieren naar Darfour. BelgiŽ heeft eveneens de Europese financiering goedgekeurd van een geÔntegreerde politie-eenheid in Kinshasa. Ten slotte is BelgiŽ tussen gekomen tdens de informele raad van Dublin waar de ministers een algemene gedachtewisseling hielden rond dit thema.

Financiering van de ontwikkelingshulp en verwezenlijking van de Millennium Development Goals

BelgiŽ heeft deelgenomen aan een gemeenschappelijke oefening om de uitgaven of de verbintenissen van de lidstaten op een gestandaardiseerde manier voor te stellen in een gemeenschappelijk document getiteld ę Vragenlijst van Monterrey Ľ. De lidstaten zijn overeengekomen om deze oefening een jaarlijks wederkerend karakter te geven maar ze zal in het bijzonder belangrijk zn in 2005, het jaar van de Conferentie van de Verenigde Naties waarin een eerste balans zal opgemaakt worden tien jaar vůůr het uiteindelijke doel van 2015.

Doeltreffendheid van de hulp en Europese atlas van donors

BelgiŽ heeft de voorstellen gesteund op institutioneel vlak (vereenvoudiging van de financieringsmiddelen) en op operationeel vlak (coŲrdinatie, uitwisseling van informatie) met de bedoeling de impact van de officiŽle ontwikkelingshulp van de Commissie en van de lidstaten te verhogen. Een atlas van donors, waarvan een eerste editie binnenkort verschijnt, zal voortaan een instrument zijn om de lidstaten toe te laten eventuele complementariteiten te bekijken.

FinanciŽle perspectieven 2007-2013 en integratie van het EOF in de Europese begroting

BelgiŽ is principieel akkoord gegaan met het voorstel van de Commissie om het EOF te integreren in de algemene begroting van de Gemeenschap. Ons land gaat ervan uit dat een beter geÔnformeerd Europees Parlement en een grotere flexibiliteit in het aanwenden van de beschikbare fondsen ontegensprekelijke voordelen zijn. Er is niettemin een voorwaarde aan het principe-akkoord : er moeten duidelijke garanties komen dat Afrika de huidige enveloppe behoudt aangezien dit werelddeel het minder goed doet dan de andere en het een deel van de toelagen die aanvankelijk toegezegd waren zou kunnen verliezen.

Beleidscoherentie en vertegenwoordiging van de Unie in de internationale instellingen

BelgiŽ heeft actief deelgenomen aan het debat over de concrete maatregelen die gezocht worden om te garanderen dot het beleid op andere vlakken dan de ontwikkelingshulp niet in tegenspraak is met die hulp, met name op het financieel en commercieel vlak. In dit opzicht is het voor ons land wenselijk dat de Europese Unie over een grotere inspraak beschikt in de internationale organisaties en conferenties.

Verwezenlijking van de Ontwikkelingsagenda van Doha van de WHO-Onderhandelingen in verband met de EPA

BelgiŽ is van plan bij te dragen aan de tegemoetkomingen van de geÔndustrialiseerde landen om de ontwikkelingslanden toe te laten zich beter te integreren in de wereldeconomie via handel en investeringen.

BelgiŽ heeft het woord genomen in verscheidene commissies van de Conferentie van de UNCTAD te Sao Paolo in juni, en heeft eveneens deelgenomen aan het voorafgaande overleg met de Europese Commissie.

BelgiŽ heeft eveneens deelgenomen aan de bepaling van de af te leggen weg waarover de Commissie onderhandeld heeft met de zes grote regio's van de ACP in de voorbereidingen van de Economische Partnerschapsakkoorden.

Reflectie over de schuldverlichting na het einde van het HIPC-initiatief

BelgiŽ heeft deelgenomen aan de reflectie georganiseerd onder het Iers voorzitterschap om nieuwe initiatieven te onderzoeken die nodig zullen zijn om te vermijden dat de betrokken landen opnieuw een ondraaglijk hoge schuldgraad bereiken als gevolg van hun noden om de ontwikkeling te financieren.

Oprichting van een Watervoorziening voor alle ACP-landen

Om een van de engagementen van de Conferentie van Johannesburg te concretiseren, heeft BelgiŽ deelgenomen aan de voorbereidende werkzaamheden van een horizontaal initiatief met betrekking tot de toegang tot water en de sanering. Een eerste schijf van 250 miljoen euro is ter beschikking gesteld van deze Voorziening. De Commissie zal slechts enkele projecten zelf voorbereiden, maar ze zal wel verschillende projectoproepen uitschrijven. De dossiers die ingediend worden als gevolg van deze oproepen zullen onderzocht worden door de gemengde groepen bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten.

Voorbereiding van de herziening van het akkoord van Cotonou in 2005

BelgiŽ heeft deelgenomen aan de werkzaamheden van de Raad om het onderhandelingsmandaat van de Commissie met de ACP voor te bereiden. Deze herziening komt er om rekening te houden met de ervaring (vergoedingen voor de gevolgen van conjunctuurschommelingen op de prijzen van grondstoffen) maar eveneens om verwijzingen op te nemen naar nieuwe problemen zoals het terrorisme. De werking van de Investeringsfaciliteit van de Europese Investeringsbank zal eveneens herzien worden. Het ligt in de bedoeling van deze faciliteit om de oprichting van Afrikaanse privť-ondernemingen te stimuleren.

Deelname van de Europese Unie aan de heropbouw van de DRC

BelgiŽ heeft actief de voorstellen van de Commissie gevolgd en goedgekeurd die toelaten om, in weerwil van de strenge procedures van het EOF, aanzienlijke middelen toe te wijzen aan de reconstructie van dit land dat lang van openbare ontwikkelingshulp uitgesloten is gebleven. In het totaal zal de Europese bijdrage voor deze enorme onderneming ongeveer 600 miljoen euro bedragen. B dit bedrag dient eveneens de kost van de verkiezingen opgeteld te worden, waarvan de financiering verzekerd wordt door een fiduciair fonds gecreŽerd op het initiatief van de Commissie maar beheerd door de UNDP. BelgiŽ heeft eveneens een inventaris opgemaakt van de mogelijke Europese financieringsmiddelen om de Economische Gemeenschap van de Grote Meren nieuw leven in te blazen, wat zou kunnen bdragen tot een vermindering van de spanningen door de landen de mogelijkheid te bieden overeenstemming te bereiken over landbouw- of handelsprojecten.