3-94

3-94

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 JANUARI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Stuk 3-515)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de problematiek van de toekenning van eervolle onderscheidingen bij de politie» (nr. 3-534)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de dringende hulp die België vrijmaakt en het plan inzake een Europees korps voor humanitaire hulp» (nr. 3-537)
Mondelinge vraag van de heer Jean-François Istasse aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de gratis toegang tot musea op elke eerste zondag van de maand» (nr. 3-536)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Stuk 3-516)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het samenwerkingsakkoord over het gesloten centrum te Everberg» (nr. 3-538)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de gerechtelijke achterstand inzake de Nederlandstalige dossiers bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel» (nr. 3-539)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de interculturele dialoog» (nr. 3-542)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de in-vitrobevruchtingen» (nr. 3-533)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het gebrek aan middelen voor de politiescholen» (nr. 3-524)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de problemen bij de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten» (nr. 3-525)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de mogelijkheid voor een gemeente om van politiezone te veranderen» (nr. 3-526)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de onbevoegdverklaring van de minister van Financiën in het dossier van de zogenaamde lichte vrachtwagens» (nr. 3-535)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Mobiliteit over «de taxicheques» (nr. 3-540)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de uitbreiding van het aantal partnerlanden voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking n.a.v. de aardbeving in Zuidoost-Azië» (nr. 3-541)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «de Nationale Plantentuin van Meise» (nr. 3-537)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Mobiliteit over «de rijopleiding» (nr. 3-535)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de landenstrategienota's» (nr. 3-530)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking» (nr. 3-533)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de eventuele invoering van een Tobin-taks op Europees niveau om de ontwikkelingshulp te financieren» (nr. 3-527)

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Stuk 3-515)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Stuk 3-516)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie» (nr. 3-534)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de wet op de bijzondere opsporingsmethoden (BOM-wet)» (nr. 3-539)

Vraag om uitleg van mevrouw Jihane Annane aan de minister van Werk over «de toegang van de 55-plussers tot de arbeidsmarkt» (nr. 3-538)

Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Werk over «de bevordering van de werkgelegenheid van de oudere werknemers» (nr. 3-542)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de feitelijke toepassing van de aangifte van een misdrijf als specifieke verschoningsgrond en de gevolgen daarvan voor het strafbeleid» (nr. 3-536)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «een ethische code voor de Belgische ondernemingen die in het buitenland actief zijn» (nr. 3-521)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Landsverdediging over «het proces van ontwapening, demobilisering, repatriëring, reclassering en reïntegratie» (nr. 3-532)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Landsverdediging over «de sluiting van kazernes» (nr. 3-529)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Landsverdediging over «de militaire samenwerking met de landen uit het Zuiden» (nr. 3-531)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Europees Parlement