Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-26

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr.  3-1326 van de heer Van Hauthem d.d. 2 september 2004 (N.) :
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie op 1 januuari 2004 over 2 975 personeelsleden, goed voor 2 488,16 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 2 169 statutairen en 803 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord :

1. Het personeel van de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie behoort tot de Nederlandse of de Franse taalrol.

  Aantal fysieke personen per niveau en per taalrol
NiveauFN Totaal
Manager448
Staf 123
1384348732
B119152271
C386464850
D5335731 106
Totaal 1 4271 5432 970

  Aantal voltijdse equivalenten per niveau en per taalrol
NiveauFN Totaal
Manager4,004,008,00
Staf 1,002,003,00
1343,65319,88663,53
B108,00143,47251,47
C352,67420,70773,37
D473,35485,93959,28
Totaal 1 282,671 375,982 658,65

  Aantal fysieke personen per taalrol en statuut
FN Totaal
Statuair(e)1 0021 1492 151
Contractue(e)1420388808
Manager448
Staf 123
Totaal 1 4271 5432 970

  Aantal voltijdse equivalenten per taalrol en statuut
FN Totaal
Statuair(e)899,241 017,101 916,34
Contractue(e)l378,43352,91731,34
Manager4,004,008,00
Staf 1,002,003,00
Totaal 1 282,671 376,012 658,68

Er is een verschil tussen de cijfers vermeld in Pdata en de in bovenstaande tabellen verwerkte cijfers. Dit is te wijten aan het feit dat de in- en uitdiensttredingen met terugwerkende kracht worden verwerkt in de personeelsdatabank, met name op het ogenblik dat het nodige besluit is ondertekend.

2. Wat betreft de centrale diensten, worden de functies verdeeld volgens de verhoudingen in het taalkader.

Wat betreft de buitendiensten, worden ze verdeeld volgens het taalregime van het taalgebied waar deze diensten gevestigd zijn.