3-92

3-92

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 JANUARI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

In memoriam HKH Joséphine-Charlotte, Groothertogin van Luxemburg, Prinses van België

Huldebetoon aan de slachtoffers van de tsoenami in Azië

Overlijden van een oud-senator

Inoverwegingneming van voorstellen

Actualiteitendebat

De hulp van België aan de getroffen gebieden in Zuidoost-Azië

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de raadpleging door de NMBS van de gemeenten inzake de activiteiten van de kleine stations die met sluiting worden bedreigd» (nr. 3-524)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Middenstand en Landbouw over «haar voornemen om de koopjeswet te wijzigen» (nr. 3-532)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Cheffert aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de verlaging van het BTW-tarief in de horecasector en de positieve gevolgen daarvan voor de bierhandelaars» (nr. 3-522)
Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de omzetting van de Europese spaarrichtlijn in de Belgische wetgeving» (nr. 3-529)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de promotie en implementatie van biobrandstoffen» (nr. 3-528)

Herziening van de Grondwet
Ontwerp van tekst houdende herziening van titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf (Stuk 3-601)

Bespreking
Stemmingen

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de aangekondigde regularisatie van illegalen» (nr. 3-531)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de toekenning van de graad van commissaris aan de politieofficieren» (nr. 3-521)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het gebrek aan Duitstalige psychologen in de gevangenis van Verviers» (nr. 3-530)
Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de omzetting van de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling in de Belgische wetgeving» (nr. 3-523)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «erfloze nalatenschappen» (nr. 3-512)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de onevenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de Studiecommissie voor vergrijzing van de Hoge Raad van Financiën» (nr. 3-516)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de verhoging van de belastingvrijstelling van de uitkeringen aan de vrijwillige brandweerlieden en agenten van de civiele bescherming» (nr. 3-520)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Werk over «de bevoegdheden van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie» (nr. 3-517)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Werk over «het horizontaal beleid ontwikkelingssamenwerking (2003-2004)» (nr. 3-510)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de beperkingen van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord» (nr. 3-508)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de nood aan erkenning van geconventioneerde centra voor de behandeling van kinderen met overgewicht» (nr. 3-515)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Mobiliteit over «de naleving van de privacy door firma's die toezien op het parkeren» (nr. 3-509)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «toxicologische bestanddelen in luchtverfrissers» (nr. 3-463)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de uitvoering van de wet eenheid van loopbaan» (nr. 3-513)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de mogelijkheden tot beroepsinschakeling voor gehandicapten» (nr. 3-514)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Nationale Arbeidsraad
Directie-generaal internationale samenwerking - Bilaterale samenwerking
Gebruik der talen bij het leger