3-91

3-91

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 DECEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de herschikking van de Bel-20 door Euronext» (nr. 3-511)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de ongevallen waarbij agenten betrokken zijn» (nr. 3-514)

Verwelkoming van de heer Lakhdar Brahimi

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Pierre Galand aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de onderhandelingen inzake het Algemeen Akkoord over de Handel in Diensten (GATS)» (nr. 3-513)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de boetes bij laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen van vennootschappen» (nr. 3-518)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de vooropgestelde wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten» (nr. 3-486)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de hulpagenten» (nr. 3-501)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de toestand bij de Belgische mededingingsautoriteiten» (nr. 3-471)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Mobiliteit over «de parkeeractie van artsen op huisbezoek» (nr. 3-515)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Landsverdediging over «het militaire partnership met de DRC» (nr. 3-519)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de reclame voor antidepressiva» (nr. 3-512)
Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de onderhoudsplicht» (nr. 3-516)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de staatssecretaris voor Informatisering van de Staat over «veilig internetverkeer» (nr. 3-520)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de organisatie van de verkiezingen voor de Moslimexecutieve» (nr. 3-517)

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waals Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte (Stuk 3-954)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voordracht van kandidaten voor een ambt van assessor in het Franstalig kader bij de afdeling wetgeving van de Raad van State (Stuk 3-953)

Stemmingen

Ontwerp van programmawet (Stuk 3-966) (Evocatieprocedure)

Voordracht van kandidaten voor een ambt van assessor in het Franstalig kader bij de afdeling wetgeving van de Raad van State (Stuk 3-953)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de eerste kandidaat

Stemmingen

Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (Stuk 3-967)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waals Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte (Stuk 3-954)

Voordracht van kandidaten voor een ambt van assessor in het Franstalig kader bij de afdeling wetgeving van de Raad van State (Stuk 3-953)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Evocatie
Niet-evocaties
Boodschap van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Belgisch-Kongolees fonds voor delging en beheer
Europees Parlement