3-88

3-88

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Jacinta De Roeck au premier ministre sur «l'apport fédéral dans le plan de la Communauté flamande pour le Limbourg» (nº 3-487)

M. le président. - M. Peter Vanvelthoven, secrétaire d'État à l'Informatisation de l'État, adjoint au ministre du Budget et des Entreprises publiques, répondra au nom de M. Guy Verhofstadt, premier ministre.

Mevrouw Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT). - De Vlaamse regering is gestart met de opmaak van een Limburgplan, dat tegen de zomer van 2005 af moet zijn. De belangrijkste reden voor dit plan is de achterstelling inzake de werkgelegenheid en de spoorontsluiting. De werkgelegenheid kreeg de voorbije jaren nog een extra opdoffer met de ontslagen bij onder andere Ford en Philips. Het gebrekkige openbaar vervoer is al decennialang een aanslepend probleem.

Volgens het Vlaamse regeerakkoord gaat het om een `nieuw geïntegreerd plan'. Er bestaat wellicht een consensus over de problemen waarvoor het plan een oplossing moet bieden: de afwerking van wegeninfrastructuur, zoals de noord-zuidverbinding en het klaverblad in Lummen, de IJzeren Rijn en de genoemde spoorontsluiting. De Vlaamse regering bouwt hiermee voort op het actieplan van het Limburgse provinciebestuur en de sociaal-economische partners.

Het actieplan bevat niet alleen bevoegdheden van de Vlaamse overheid, maar ook federale aspecten, zoals de spoorontsluiting en werkgelegenheid. Het lijkt daarom nuttig dat ook de federale overheid actief meewerkt aan het opstellen van het Limburgplan.

Wordt de federale regering door de Vlaamse regering betrokken bij dit plan? Zo ja, welke ministers zijn betrokken en welke middelen werden vastgelegd? Werkt de federale regering daarnaast aan eigen maatregelen om Limburg extra kansen te geven inzake mobiliteit en werkgelegenheid?

Op welke wijze zullen de federale en de Vlaamse regering met de Limburgse overheden en sociale partners overleggen?

De heer Peter Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - De minister van Begroting en Overheidsbedrijven werd betrokken bij het opstellen van het Limburgplan, met name bij het onderdeel over de verbetering van de mobiliteitsmogelijkheden in de provincie Limburg.

De federale regering zal vooral een bijdrage leveren voor de werken die door de NMBS zullen worden uitgevoerd. Na de ingebruikname van de bocht van Nossegem - een investering van 14 miljoen euro - wordt de rittijd tussen Brussel en Hasselt teruggebracht van 76 naar 71 minuten. Vanaf 10 december 2006, bij een volledige viersporige lijn Leuven-Brussel en na ingebruikname van de bocht van Leuven tussen de lijnen 35 en 36 - een investering van 23,4 miljoen euro - zal de rit Brussel-Hasselt nog maar 48 minuten duren.

Voor een vlotter treinverkeer van Hasselt naar Leuven en Brussel via Landen is er een verdubbeling van de spoorlijn Hasselt-Landen tussen Alken en Landen gepland. De werkzaamheden beginnen in 2007, duren tot 2012 en de investering beloopt 40 miljoen euro.

De herinrichting van de stationsomgeving in Hasselt is gepland van 2005 tot 2009 voor een bedrag van 6,4 miljoen euro. Tevens worden verbeteringen aangebracht aan bepaalde stations, zoals Bokrijk, Neerpelt, Sint-Truiden en Lommel. Verder is er nog de verbetering van de goedereninfrastructuur met bijvoorbeeld het rangeerstation in Genk.

In verband met de IJzeren Rijn weet u ongetwijfeld dat de Nederlandse Tweede Kamer op 23 november jongstleden het Arbitrageverdrag, dat Nederland en België op 22/23 juli 2003 sloten, heeft goedgekeurd. Nu moet de Nederlandse Eerste Kamer zich hierover nog uitspreken. Na goedkeuring door beide Nederlandse Kamers - wat wordt verwacht in februari 2005 - kan het Internationaal Arbitragehof zijn uitspraak bekendmaken. Daarna zal de regering het dossier evalueren.

De minister van Overheidsbedrijven steunt de actie van de provincie Limburg om het aanbod van de gewestelijke vervoerdiensten te ontwikkelen en zal de medewerking van de NMBS bevorderen om tot de beste coördinatie tussen de twee types van diensten te komen. De relatie tussen de nieuwe NMBS en de regionale vervoersmaatschappijen zal een punt zijn van het toekomstige beheerscontract dat de staat en de nieuwe NMBS zullen sluiten. Ik denk dat er vooral overleg zal moeten komen tussen de NMBS en de regionale vervoersmaatschappijen.

Mevrouw Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT). - Ik ben blij dat minister Vande Lanotte de opdracht heeft gekregen het Limburgplan te volgen. Ik denk dat hij daarvoor de geschikte persoon is, aangezien een deel van het plan gaat over de ontsluiting van Limburg en hij bevoegd is voor de NMBS.

Ik heb ook goed nieuws gehoord voor de Limburgse pendelaars naar Brussel en dat zijn er elke dag heel wat. Over een paar jaren zal er voor hen dus ook een oplossing zijn.

Goed nieuws is ook dat de goedereninfrastructuur rond Genk wordt uitgebouwd. Dat sluit aan bij het rapport-Heller dat ook door de LRM werd geëvalueerd en dat het mobility centre in Genk als een van de positiefste punten naar voren schuift. Ook het beleid en de partners in Limburg vragen daar om.

Deze plannen zullen ook wel werkgelegenheid meebrengen, maar rond dit specifieke punt blijf ik met mijn vragen achter. Misschien was mijn vraag op dit punt niet duidelijk genoeg en ik stel dan ook voor over een paar weken op dit aspect terug te komen, als het Limburgplan een beetje verder gevorderd is.