3-88

3-88

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 DECEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Stuk 3-866)

Bespreking

Verwelkoming van de heer Ahmed Ben Bella

De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Stuk 3-866)

Vervolg van de bespreking
Bespreking van de amendementen

Stemmingen

De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Stuk 3-866)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Luc Van den Brande aan de eerste minister over «de financiële vooruitzichten van de Europese Unie voor de periode 2007-2013 en het Belgisch standpunt ter zake in het licht van de Europese Raad van 16 en 17 december 2004» (nr. 3-504)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de politionele aanpak van het illegaal thuisslachten tijdens het islamitische offerfeest» (nr. 3-505)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in Oost-Congo» (nr. 3-500)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het conflict tussen Rwanda en Congo» (nr. 3-503)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de ratificatie van de Arbeidsmigrantenconventie van de Verenigde Naties van 18 december 1990» (nr. 3-502)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Cheffert aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de internationale ontvoeringen van kinderen» (nr. 3-497)
Mondelinge vraag van mevrouw Amina Derbaki Sbaï aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Werk over «de controlesystemen inzake de RFID (Radio Frequency Identifier)» (nr. 3-463)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de verstrenging van de snel-Belgwet» (nr. 3-507)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het dwangvoederen van eenden» (nr. 3-506)
Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de financiering van het platform Migratie en Ontwikkeling door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS)» (nr. 3-477)
Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de minister van Mobiliteit over «de Nederlandse eisen met betrekking tot de HSL tussen Brussel-Zuid en Amsterdam» (nr. 3-498)
Mondelinge vraag van de heer Flor Koninckx aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Mobiliteit over «de zevende editie van de Gumball Race» (nr. 3-499)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Mobiliteit over «het vonnis inzake het intensieve gebruik van de landingsbaan 02» (nr. 3-501)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het toepasselijke BTW-tarief voor tandheelkundig materieel» (nr. 3-490)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «onze bijdrage aan het Wereldvoedselprogramma in de Democratische Republiek Congo (RDC)» (nr. 3-478)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de bijdrage van België aan UNIFEM» (nr. 3-495)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de eerste minister over «de federale inbreng in het Limburgplan van de Vlaamse Gemeenschap» (nr. 3-487)

Vraag om uitleg van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Landsverdediging over «de militaire vluchten die voor rekening van leden van het Hof werden uitgevoerd» (nr. 3-429)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen