3-86

3-86

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 DECEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Landsverdediging over ęhet thema vrouwen en vrede tijdens het Nederlands EU-voorzitterschapĽ (nr. 3-465)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - In het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap wordt op 9 en 10 december in Amsterdam een conferentie gepland over Vrouwen, Veiligheid en Conflict. De conferentie wordt voorafgegaan door een inventarisatie op EU-niveau, waarin een analyse wordt gemaakt van de gendermainstreaming in relatie tot conflict- en wederopbouwsituaties in de verschillende lidstaten. Op de conferentie zullen beleidsmedewerkers van de 25 EU-lidstaten, vertegenwoordigers van internationale en nationale NGO's en defensie- en politiepersoneel worden uitgenodigd. Het doel van de conferentie is op Europees niveau een genderbewustwording te creŽren op het terrein van vrouwen, veiligheid en conflict.

Is de minister op de hoogte van deze conferentie en van de inventarisatie? Is BelgiŽ hierbij betrokken?

Wat zijn de belangrijkste cijfers en resultaten van deze inventarisatie voor ons land? Hoe goed scoren wij in vergelijking met andere Europese landen?

Door wie wordt deze studie uitgevoerd en waar kunnen wij deze resultaten consulteren?

De Nederlandse administratie heeft het initiatief genomen om in het kader van ESF-EQUAL de mogelijkheden te verkennen van een transnationaal samenwerkingsproject gericht op het verminderen van genderongelijkheid in internationale vredesmissies. Een startconferentie vond in februari jongstleden in Nederland plaats. Werd hiervoor contact genomen met ons land? Heeft de minister weet van dit project? Is hij bereid om desgevallend in het project te stappen en er een budget voor vrij te maken?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - De minister van Landsverdediging heeft me volgend antwoord bezorgd op de vragen van mevrouw de Bethune.

Op 9 en 10 december vindt inderdaad een EU-conferentie inzake vrouwen in conflictsituaties en peacekeeping plaats. De doelstellingen zijn: de deelnemers ertoe aanzetten om meer aandacht te schenken aan het genderperspectief en aan de rol van vrouwen in de preventie en de oplossing van conflicten en bij het herstel van postconflictsituaties, de uitwisseling bevorderen van kennis, ervaring en gebruiken, de mogelijkheid creŽren om goede ideeŽn in concrete plannen om te zetten en de deelnemers de mogelijkheid bieden hun persoonlijk netwerk te verruimen.

Een medewerker van mijn departement werd uitgenodigd voor deze conferentie. Het departement Landsverdediging werd niet bij de inventarisatie betrokken.

De conclusies van het Nederlandse EU-Voorzitterschap geformuleerd op de ministeriŽle conferentie `Diversiteit en participatie: het emancipatieperspectief', die op 6 en 7 juli plaatsvond, zijn terug te vinden op de website www.eu-emancipation.nl. De ministers van Gelijke Kansen, Sociale Zaken, Werk, Justitie en Binnenlandse Zaken werden voor de conferentie uitgenodigd.

De conferentie `Gender mainstreaming in peacekeeping operations' vond plaats in Den Haag op 19 en 20 februari 2004. Een medewerker van mijn departement heeft hieraan deelgenomen. Mijn administratie werd gevraagd een project voor te stellen dat kaderde in het EQUAL-initiatief en dat voor de helft kon worden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Deelname aan het EQUAL-initiatief bleek voor ons echter niet mogelijk te zijn, vooral wegens de krappe timing en de tijdelijke onbeschikbaarheid van competent personeel.

Dit betekent niet dat mijn departement geen samenwerkingsprojecten uitvoert. Wij hebben op nationaal niveau al een project opgezet dat gefinancierd wordt door het Impulsfonds voor migrantenbeleid. Dat project ving aan op 3 november 2003 en eindigt op 31 december 2004. Het project wil een draagvlak creŽren voor diversiteit op alle niveaus van het departement.

Het departement heeft ook deelgenomen aan de voorbereiding van de 48ste zitting van de VN-Commissie over het statuut van de vrouw, die in maart 2004 in New York plaatsvond.

Ook de uitvoering van de beleidsdoelstellingen die overeenkomstig de doelstellingen van de Vierde Wereldconferentie voor de vrouw van september 1995 in Peking werden geformuleerd, wordt nauwgezet opgevolgd en aangevuld met een breed gamma van interne beleidsmaatregelen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het is positief dat ons land vertegenwoordigd was op de vergadering van de VN-Commissie over het statuut van de vrouw in New York. Ik betreur echter dat we niet actiever participeren aan de conferentie van volgende week in Amsterdam en dat we niet hebben deelgenomen aan de inventarisatie. Dat is immers precies het instrument waarmee verschillende strategieŽn om vrouwen te betrekken in conflictbeheersing kunnen worden uitgewisseld. Het zou goed zijn te weten wat ons land concreet gedaan heeft op dat vlak en dat te kunnen vergelijken met andere landen van de Europese Unie.

De bedoeling van de Europese conferentie is ook te streven naar een Europees geÔntegreerd actieplan in uitvoering van resolutie 1325. Het feit dat we geen voorbereidend document hebben gemaakt voor deze conferentie is uiteraard een lacune in de opbouw van dat Europees actieplan. Ik wil de minister aanmanen vooralsnog actief te worden op dit vlak en ervoor te zorgen dat we het voortouw kunnen nemen in Europa.