3-86

3-86

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 DECEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een eresenator

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de richtlijnen aan de banken betreffende de inhouding van roerende voorheffing op spaarboekjes» (nr. 3-470)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de mensenrechten in België» (nr. 3-449)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over «de uitspraken van de kroonprins en de eensgezindheid ter zake in de regering» (nr. 3-480)

Actualiteitendebat

De palliatieve zorg

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de controle van containers in de haven van Antwerpen» (nr. 3-452)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de heersende malaise binnen de FOD Financiën» (nr. 3-446)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Werk over «internetfraude met dialers» (nr. 3-476)
Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de eerste minister over «de mislukte fusiegesprekken van Dexia en de rol van sommige regeringsleden bij deze gesprekken» (nr. 3-479)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de verkiezingen in Irak» (nr. 3-478)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de eerste minister over «de herziening van de snel-Belgwet» (nr. 3-485)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de handelsmissie naar China» (nr. 3-481)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de harmonisatie van de ontwikkelingssamenwerking in België» (nr. 3-460)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «vrouwen en aids» (nr. 3-466)

Mondelinge vraag van de heer Staf Nimmegeers aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het belang van seksuele en reproductieve gezondheid bij de bestrijding van HIV en AIDS en dit naar aanleiding van Wereld-Aids-dag op 1 december 2004» (nr. 3-482)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de positie van de moslimvrouwen in België» (nr. 3-438)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de toepassing van de wet inzake de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen» (nr. 3-447)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Landsverdediging over «de uitvoering van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad» (nr. 3-464)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Landsverdediging over «het thema vrouwen en vrede tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap» (nr. 3-465)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de schending van de privacy door de vermelding van het adres van de gehandicapte kaarthouder op de speciale parkeerkaart voor gehandicapten» (nr. 3-457)

Hulde aan de heer Jean-Marie Happart, voorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de schending van het recht op mededinging tussen bankinstellingen bij de inrichting of herinrichting van de voogdij over minderjarigen» (nr. 3-458)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de nieuwe loopbanen van de personeelsleden van de griffies en parketten» (nr. 3-459)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de berekening van de geldelijke anciënniteit van de magistraten en griffiers» (nr. 3-461)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de werkzaamheden van de Commissie voor interculturele dialoog» (nr. 3-437)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de bijdrage van de federale Staat in de hospitalisatieverzekering van zijn ambtenaren» (nr. 3-467)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de gevolgen van de hervorming van het niveau A voor de experten» (nr. 3-468)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Niet-Evocaties
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Hoge Raad voor de Justitie