3-85

3-85

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de opvolging van de Peking-verklaring en het Peking-actieprogramma» (nr. 3-448)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Wij hadden deze week al de gelegenheid om met de minister over het thema gelijke kansen te overleggen in het Adviescomité. Deze vraag is al wat ouder, maar nog altijd pertinent.

In maart 2005 zal tijdens een bijzondere zitting van de VN-Commissie voor de status van de vrouw (CSW) Peking+10 plaatsvinden, waar een evaluatie zal worden gemaakt van de resultaten van de opvolging van de Peking-verklaring en het Peking-actieprogramma, aangenomen tijdens de Vierde Wereldvrouwenconferentie in 1995.

Hiertoe vinden in Genève twee voorbereidende vergaderingen plaats op 12 en 13 december en op 14 en 15 december. De resultaten daarvan zullen worden voorgelegd op Peking+10. Het spreekt voor zich dat deze vergaderingen en Peking+10 van essentieel belang zijn om de positie van de vrouw wereldwijd te verbeteren. Tevens moet ons land een verslag maken over het beleid en over de maatregelen en de vooruitgang die de voorbije tien jaar in ons land op dit terrein werden geboekt. Normaal zou dit verslag af moeten zijn en zijn ingediend bij de Commissie voor de status van de vrouw in New York.

Neemt België deel aan de voorbereidende vergadering van 12-13 december, de NGO-conferentie? Zo ja, wie zal België vertegenwoordigen en hoe werd deze vergadering concreet voorbereid?

Neemt België deel aan de voorbereidende vergadering van 14-15 december, de statenconferentie? Zo ja, wie zal België vertegenwoordigen en hoe werd deze vergadering concreet voorbereid?

Is er reeds overleg gepleegd met het middenveld?

Werd er een Peking-comité opgericht en, zo ja, wie maakt er deel van uit en met welk mandaat?

Heeft ons land reeds het verslag aan de VN-Commissie in New York overgemaakt en, zo ja wanneer? Is dit verslag beschikbaar? Zo ja, dan kreeg ik graag een kopie om te weten welke vooruitgang werd geboekt en welke knelpunten er zijn.

Welke beleidsdaden of evenementen plant de regering of het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in de loop van 2005 naar aanleiding van Peking+10?

De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - In Genève worden twee vergaderingen gehouden. Op 12 en 13 december is er een forum van de verenigingen uit het middenveld. Op 14 en 15 december heeft de regionale conferentie plaats ter voorbereiding van de Vergadering van de Verenigde Naties van februari-maart, Peking+10.

Voor de eerste vergadering worden de NGO's verzocht op eigen initiatief contact op te nemen met de organisatoren. Alle praktische informatie over de inschrijvingen en de bijdragen staat op de website van de Verenigde Naties en kan bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen worden aangevraagd.

De koepelverenigingen hebben mij inderdaad steun gevraagd om te kunnen deelnemen aan de debatten in Genève en New York. Ik denk dat het verantwoord is dat ze eraan deelnemen. Ze vragen ook een financiële ondersteuning van het activiteitenprogramma dat ze hebben uitgewerkt naar aanleiding van hun honderdjarig bestaan. De verschillende voorstellen zullen op een algemene manier worden benaderd.

Ik zal op mijn kabinet een bijeenkomst organiseren om de prioriteiten te bespreken en te discussiëren over de standpunten van de verenigingen en van België.

Zoals ik afgelopen dinsdag reeds zei in het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen, beschik ik nog niet over de agenda van de conferentie, noch over de teksten waarover de discussies zullen gaan. Ik heb er wel al een paar keer naar gevraagd. Ik betreur dat de teksten nog niet beschikbaar zijn, want zo wordt het tijdschema aanzienlijk beperkt en het overleg bemoeilijkt. Het overleg zal evenwel plaatsvinden op 2 december.

België wordt in Genève vertegenwoordigd door een belangrijke delegatie. Het is de gewoonte dat in de afvaardiging van drie personen vertegenwoordigers van de gemeenschappen zijn opgenomen. Als ik goed ben ingelicht, zal dat nu ook het geval zijn.

Zodra ik concrete informatie heb over het verloop en de precieze inhoud van de conferentie, zal ik uiteraard overleg plegen met de ministers van de gemeenschappen en gewesten die belast zijn met het gelijkekansenbeleid, en met de betrokken federale ministers. Verder zal ook overleg worden gepleegd met de sociale partners, de Commissie vrouwen en ontwikkeling en de koepelverenigingen.

Er werd nog geen Peking-comité opgericht. Gelet op het verloop van de voorbereiding van de regionale conferentie door de Verenigde Naties lijkt het mij nog te vroeg nu al een comité op te richten. In januari zal ik evenwel een interkabinettengroep samenstellen en belasten met de voorbereiding van de ontmoeting in New York. Ik zal het middenveld hierbij betrekken.

Het Peking-comité zal niet alleen de standpunten voorbereiden die België zal innemen op de conferentie, maar zal ook achteraf samenkomen om een evaluatie op te stellen en concrete lessen te trekken.

Zoals u weet, heb ik ook de Adviescomités van Kamer en Senaat gevraagd te helpen bij de voorbereiding van deze ontmoeting.

Ons land heeft in overleg met de gemeenschappen en de gewesten in april 2004 zijn verslag aan de bevoegde VN-dienst overhandigd. Het kan worden gedownload van de website van de Verenigde Naties (http://www.un.org/ womenwatch/daw/Review/responses/BELGIUM-English.pdf) of worden aangevraagd bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Ik heb het Instituut gevraagd samen te werken met Amazone om een gezamenlijke portaalsite op te starten die toegankelijk is voor een groot publiek. Op die site kan iedereen kennis nemen van de verschillende acties die de afgelopen 10 jaar in België werden ondernomen op het vlak van de 12 actiedomeinen van het Platform van Peking. Er zal ook een concreet voorbeeld van elk actiedomein worden voorgesteld, zodat het voor iedereen duidelijk is wat het concrete belang is van elk actiedomein afzonderlijk. De documentatie wordt in het Nederlands, het Frans en het Engels gegeven.

De website zal ook een agenda bevatten waarop alle organisaties die dat willen de activiteiten kunnen vermelden die ze in 2005 organiseren, zodat het grote publiek op de hoogte is van de verschillende activiteiten die zullen plaatsvinden.

Het Instituut en de verenigingen die het thema van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de voet volgen, bereiden activiteiten voor.

Een conferentie van deze omvang verdient een debat op hoog niveau in de Senaat. Als de Senaat me uitnodigt, zal ik bij mijn terugkeer uit New York het verloop, de conclusies en de gevolgen van de conferentie voor België voorleggen. Een dergelijk debat kan een weerklank geven aan de conferentie en ertoe bijdragen dat de publieke opinie beter beseft dat de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen, zowel nationaal als internationaal, een actueel gegeven is.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik noteer dat de minister de vrouwenkoepels betrekt bij de voorbereiding van Peking+10, maar ik pleit ervoor om verder te gaan en ook de ruime vrouwenbeweging in ons land te betrekken en te voorzien in een subsidie ad hoc om een delegatie van die groepen te kunnen meenemen. Ik heb gisteren nog gesproken voor een vereniging van vrouwelijke ondernemers, die ook een vertegenwoordiger willen sturen. Het is belangrijk dat hiervoor een financiële tegemoetkoming komt. Eén keer om de tien jaar lijkt mij niet overdreven.

Het verbaast mij dat de minister nog geen ontwerptekst heeft voor een vergadering die over tien dagen plaatsvindt. Ons land heeft in Genève een diplomatieke vertegenwoordiging. Buitenlandse Zaken is toch betrokken bij dit proces. Ik meen zelfs dat we een diplomate hebben die verbonden is aan de CSW. Onze permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties moet naar mijn mening over deze teksten beschikken. Ik zal dat onderzoeken.

U had wellicht al vroeger een Peking-comité moeten opzetten waarbij zowel uw departement als dat van Buitenlandse Zaken betrokken is. Misschien zijn die bruggen tussen de verschillende departementen nog in opbouw. Het is niet te laat om dit recht te trekken, maar de tijd dringt.

Ten slotte wil ik ervoor pleiten naast de portaalsite - een goed initiatief dat onze steun verdient - een echte campagne rond Peking+10 te lanceren. Vele groepen zullen spontaan acties opzetten. Het zou niet slecht zijn als ook daarvoor een kredietlijn wordt gecreëerd. Dat kan stimulerend werken en alle groepen aanmoedigen om samen acties op te zetten, zodat het een sensibiliserend jaar wordt.

U kunt er volgens mij op rekenen dat de voorzitster van de Senaat een gepast evenement zal opzetten, waarop de aanwezigheid van de minister natuurlijk gewenst is.

De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - We zullen de nodige middelen trachten te vinden om een delegatie van de koepelverenigingen mee te nemen naar New York.

Er moeten inderdaad bruggen worden gebouwd tussen Buitenlandse Zaken en mijn diensten. Het ontbreken van bruggen is wellicht de reden waarom ik nog niet over de ontwerptekst beschik.

We plannen ook een campagne. Peking+10 biedt ons de gelegenheid om de bevolking bewust te maken.