Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-25

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-1228 van mevrouw de Bethune d.d. 28 juli 2004 (N.) :
Internationale samenwerking. ­ Geschrapte partnerlanden. ­ Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC).

Het koninklijk besluit van 26 januari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2000 tot uitvoering van artikel 6, § 1, van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking bepaalt dat het aantal partnerlanden voor internationale samenwerking van 25 naar 18 wordt teruggebracht. De ontwikkelingssamenwerking werd geschrapt voor Burkina Faso, Ethiopië, Bangladesh, Cambodja, Ivoorkust, Laos en de Ontwikkelingsgemeenschap voor Zuidelijk Afrika (SADC). De toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking beloofde de lopende projecten af te werken.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen betreffende de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC)

1. Welke zijn de projecten en programma's die in de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC) lopen ? Over hoeveel middelen gaat het per project of programma ?

2. Wat is de planning en in welk stadium bevindt de afronding van de projecten en programma's in de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC) zich ?

3. Hoe worden de noden die door deze projecten werden opgevangen, na de terugtrekking van België verder opgevolgd en gefinancierd per project of programma ? Welke overgangsmaatregelen zijn gepland ?

4. Wat gebeurt er met de Belgische vertegenwoordigers en experten van de BTC die in de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC) actief zijn ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Vooreerst wens ik in herinnering te brengen dat het feit dat de betrokken zes landen en regionale organisatie niet meer behoren tot de partnerlanden van de directe bilaterale samenwerking niet uitsluit dat ze, desgevallend, in aanmerking kunnen komen voor een aantal andere kanalen van ontwikkelingssamenwerking, zoals bijvoorbeeld noodhulp, initiatieven van conflictpreventie, multilaterale samenwerking of indirecte samenwerkingsinitiatieven.

Wat de specifiek de SADC betreft :

1 et 2. Momenteel zijn een viertal projecten in uitdovende fase die ten laatste in 2005 volledig zullen zijn afgewerkt :

a) Namibië ­ Communication Library
Belgische inbreng : 32 750 000 frank

b) Zambia ­ Lusaka internationale luchthaven
Belgische inbreng : 1 713 465 euro

c) Zambia ­ ASVEZA (Assistance to Veterinary Services of Zambia)
Belgische inbreng : 3 024 301 euro

d) Zimbabwe ­ District Development Fund
Belgische inbreng : 93 000 000 frank.

Verder zijn er nog vijf lopende SADC projecten :

e) Info 21
Het project werkt rond informatieverspreiding en bewustmaking van SADC bij de ledenlanden en andere landen.
Duur : 29 november 2002-29 november 2006
Belgische inbreng : 2 453 937 euro.

f) REPN (Regional Energy Planning Network)
Duur : 30 maart 1998-31 december 2005
Belgische inbreng : 1 869 117 euro.

g) Institutionele Ondersteuning van de SADC Crop Sector Coordinating Unit ­ Zimbabwe
Dit project ondersteunt de voedselzekerheid via de speciale cel binnen het SADC belast met het uitwerken van een regionaal beleid inzake dit onderdeel van de landbouwsector.
Duur : 20 augustus 2000-31 december 2005
Belgische inbreng : 1 008 967 euro.

h) Fonds voor de Institutionele Capaciteitsopbouw (FICAB)
Duur : project beëindigd op 19 juni 2004
Belgische inbreng : 1 000 000 euro.

i) Study and Consultancy Fund
Duur : 5 augustus 2003-5 augustus 2007
Belgische inbreng : 1 250 000 euro.

j) De regionale beurzen en de MIPs worden beheerd zonder tussenkomst van het SADC-secretariaat :

j 1) Regionale beurzen
Sinds de beslissing om de samenwerking met SADC te stoppen, worden ook geen nieuwe beurzen meer toegekend. De eerder toegezegde beurzen lopen nog in 2004 en in mindere mate in 2005.

j 2) Microprojecten
De voorziene 150 000 euro voor 2003 is gezien de gewijzigde omstandigheden niet meer beschikbaar, maar eerder goedgekeurde MIP's zullen uitgevoerd worden.

3. De lopende projecten en programma's van de bilaterale samenwerking worden op een correcte manier afgerond. De vier bilaterale projecten zijn alle in een laatste fase, en worden ten laastste tegen 2005 volledig afgesloten. De vijf SADC-projecten blijven lopen zoals voorzien in de overeenkomsten, met de bedoeling dat de uitvoeringstermijn 2007 niet overschrijdt.

4. De attaché Ontwikkelingssamenwerking is vertrokken uit Harare in mei 2003. Een assistent-attaché blijft op post in Harare tot eind november 2003. Daarna in Gabarone (HQ SADC) tot eind februari 2004. Sinds augustus 2004 is SADC toegevoegd aan de jurisdictie van de attaché Ontwikkelingssamenwerking te Pretoria. Een assistent-attaché zal vanaf september 2004 het team in Pretoria versterken.

De BTC permanente vertegenwoordiger in Harare is ook rond mei 2003 vertrokken; de BTC permanente vertegenwoordiger te Pretoria verzekert sinds dan de nodige opvolging van het SADC-programma.