3-83

3-83

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 10 NOVEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over Ğde kandidaturen voor de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitroğ (nr. 3-438)

De voorzitter. - De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, antwoordt namens de heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Het koninklijk besluit van 15 december 2003 bepaalt de wijze waarop de vacante betrekkingen bij de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro worden bekendgemaakt en de wijze waarop de kandidaturen moeten worden ingediend. De Senaat dient 14 effectieve en evenveel plaatsvervangende leden aan te duiden voor een hernieuwbare periode van 4 jaar. De oproep tot de kandidaten is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2004. Naar verluidt beantwoorden de ingediende kandidaturen niet volledig aan de vacatures.

Is het juist dat er onvoldoende of onvolledige kandidaturen zijn? Wanneer zal een tweede oproep tot kandidaten worden georganiseerd? Waarom blijft die tweede oproept zolang uit? Zullen de geldig ingediende kandidaturen ambtshalve vervallen en zo ja, waarom?

De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - De eerste oproep heeft, vooral van Nederlandstalige kant, een onvoldoende aantal kandidaturen opgeleverd. De commissie kon daardoor onmogelijk worden samengesteld.

Een tweede oproep, gepubliceerd in het Staatsblad van 26 oktober 2004, loopt nu voor een duur van een maand. Omdat er al onvoldoende kandidaturen waren, zou een publicatie van de tweede oproep in de zomerperiode ongepast geweest zijn. Het gaat om een aanvullende oproep. De kandidaturen die reeds ingediend zijn, blijven geldig. De Senaat zal vervolgens bijeenkomen om de commissie samen te stellen, zoals bepaald in de wet van 11 mei 2003.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Het heeft lang geduurd voordat men tot de vaststelling kwam dat er onvoldoende kandidaturen waren. Ik stel met genoegen vast dat de tweede oproep inmiddels werd gelanceerd. Ik dring erop aan dat een lijst zo snel mogelijk aan de Senaat wordt voorgelegd, zodat de commissie eindelijk aan de slag kan gaan.