3-83

3-83

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 10 NOVEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de eenmalige niet-fiscale opbrengsten» (nr. 3-448)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Mobiliteit over «de aangekondigde sluiting van 41 stationsloketten door de NMBS» (nr. 3-440)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de methoden voor contingentering van de artsen» (nr. 3-437)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de hygiënecontroles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)» (nr. 3-441)
Mondelinge vraag van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de kandidaturen voor de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro» (nr. 3-438)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de interculturele dialoog» (nr. 3-439)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie over «het contact tussen de ervaringsdeskundigen en hun doelgroep» (nr. 3-447)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Landsverdediging over «de toestand in Ivoorkust» (nr. 3-445)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de financiering van ondernemingen die betrokken zijn bij de fabricatie en verkoop van antipersoonsmijnen» (nr. 3-446)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het nieuwe justitiepaleis te Antwerpen» (nr. 3-417)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jacques Germeaux aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de hormonenbestrijding door de federale politie» (nr. 3-425)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het moslimfundamentalisme en de Moslimexecutieve» (nr. 3-443)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de maatregelen tegen het terrorisme» (nr. 3-444)

Algemeen activiteitenverslag 2003 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stuk 3-725)

Bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en Assemblee van de West-Europese Unie.

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de verschoonbaarheid van kosteloze borgen» (nr. 3-419)

Vraag om uitleg van de heer Alain Destexhe aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de dreiging van Iran en de dreiging van de nucleaire proliferatie» (nr. 3-389)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het Belgische rapport aan het VN-Kinderrechtencomité in Genève inzake het aanvullend protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag over kinderen in gewapende conflicten» (nr. 3-418)

Vraag om uitleg van de heer Jacques Germeaux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de kostprijs van geneesmiddelen» (nr. 3-413)

Vraag om uitleg van de heer Staf Nimmegeers aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de verdere uitbouw van de dagcentra voor palliatieve zorg» (nr. 3-421)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de structurele onderfinanciering van de psychiatrische ziekenhuizen» (nr. 3-415)

Vraag om uitleg van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de studie die de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie van het RIZIV heeft uitgevoerd omtrent medische onderzoeken in ziekenhuizen» (nr. 3-424)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het vogelgriepvirus» (nr. 3-422)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de inplanting van medische chips» (nr. 3-423)

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Brusselse Hoofdstedelijke Raad
Boodschap van de Kamer
Informele mededeling van verdragen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen