3-82

3-82

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 OCTOBRE 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Annemie Van de Casteele au ministre de l'Environnement et ministre des Pensions sur «le champ d'application de la retenue sur les pensions versées à des citoyens turcs qui séjournent en Turquie et dont les soins de santé sont couverts par le régime turc» (nº 3-401)

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Tijdens een zending van de Commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat naar Turkije hebben we het socialezekerheidsstelsel bestudeerd en discussies gevoerd over de hervorming van de gezondheidszorg. Er is uiteraard ook gesproken over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Tijdens de gesprekken met de officiële vertegenwoordigers van de overheid en van de administratie kregen we herhaaldelijk vragen over het al dan niet gerechtvaardigd zijn van de inhouding op de pensioenen die uitbetaald worden aan Turkse staatsburgers die in België hebben gewerkt, maar in Turkije verblijven.

Er is ook de bepaling van artikel 13 van de Conventie tussen Turkije en België aangaande de sociale zekerheid waardoor de kosten voor gezondheidszorg door de Turkse overheid worden gedragen voor de Turkse staatsburgers die zijn teruggekeerd. De vraag rijst dan of het normaal is dat er inhoudingen worden gedaan op de pensioenen van die mensen ten voordele van het systeem van gezondheidszorg in België waar zij niet langer van kunnen genieten. Wij begrepen aanvankelijk niet goed waarover die vragen gingen omdat er blijkbaar twee inhoudingen op de pensioenen gebeurden.

Hoeveel pensioenen worden er vanuit België uitgekeerd aan Turkse staatsburgers die in Turkije wonen? Wordt op die pensioenen een ZIV-inhouding gedaan? Zo ja, voor hoeveel pensioenen en voor welk bedrag? Wordt op die pensioenen een solidariteitsinhouding verricht? Zo ja, voor hoeveel pensioenen en voor welk bedrag?

Wat antwoordt de regering op de bedenkingen vanuit Turkije over ons systeem?

De heer Bruno Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen. - Op 1 januari 2004 werd door België aan 7.895 Turkse staatsburgers die in Turkije verblijven een pensioen uitbetaald. Het gemiddeld pensioen bedraagt 364,29 euro per maand.

Bij 1.132 gerechtigden ligt het pensioenbedrag hoger dan de ZIV-drempel, waardoor een inhouding verricht wordt voor een totaal bedrag van 58.404,72 euro per maand. Dit betekent een gemiddelde inhouding van 51,59 euro maand.

Er worden momenteel op die pensioenen geen solidariteitsinhoudingen verricht, daar de maandbedragen lager zijn dan de voorziene drempelbedragen.

Zodra de in artikel 191, eerste lid, 7º, van de ZIV-wetgeving bepaalde voorwaarden zijn vervuld, wordt een `inhouding gezondheidszorgen' verricht op de pensioenen door België betaald aan Turkse staatsburgers wonende in Turkije en waarvan de kosten inzake gezondheidszorgen ten laste zijn van de Turkse sociale zekerheid overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Conventie over de sociale zekerheid tussen de Turkse Republiek en het Koninkrijk België.

Immers, in voornoemde Algemene Conventie bestaat er geen equivalent van artikel 33 van de EU-verordening nr. 1408/71 van 14 juni 1971, volgens hetwelk het recht om een pensioeninhouding te verrichten gekoppeld is aan het ten laste nemen door de betrokken Lidstaat van de prestaties bij ziekte en moederschap. De pensioeninhouding `gezondheidszorgen' verricht door België staat los van het recht op geneeskundige zorgen in de verplichte verzekering georganiseerd door de wet. Dat die conventie de last bij Turkije legt, maakt voor ons geen verschil.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Het antwoord maakt heel wat duidelijk. De betrokken personen betalen alleen bijdragen voor de ziekteverzekering. Het is niet helemaal onterecht dat ze zich vragen stellen of ze moeten blijven bijdragen aan ons systeem, terwijl ze er niet van kunnen genieten. Anderzijds is dat een gevaarlijk principe. We hebben geprobeerd uit te leggen dat er ook solidariteit moet bestaan met ons systeem. Wij hebben ook problemen met onze sociale zekerheid. Het antwoord is nuttig en we zullen dat aan de mensen ginder bezorgen. Ik ga ervan uit dat hetzelfde systeem geldt voor een aantal andere landen. Het zou me interesseren te weten of er ook daar dezelfde soort vragen bestaat.