3-82

3-82

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 OKTOBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Commissie voor taalinspectie bij het leger

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het toekomstige justitiehuis van het gerechtelijk arrondissement Eupen» (nr. 3-436)
Mondelinge vraag van mevrouw Amina Derbaki Sbaï aan de eerste minister over «de stijging van de olieprijzen» (nr. 3-427)
Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de liberalisering van de energiemarkt» (nr. 3-434)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Mobiliteit over «de opportuniteitsbeoordeling bij parkeerheffingen» (nr. 3-433)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de Belgische ambassade te Sarajevo» (nr. 3-429)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de problematiek van de massale verkrachtingen in de Democratische Republiek Congo» (nr. 3-430)

Vraag om uitleg van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de houding van België ten aanzien van de verkiezingen in Wit-Rusland» (nr. 3-406)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de financiering van de gezondheidszorg» (nr. 3-428)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de lastenverhogingen n.a.v. de nieuwe financieringswijze van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)» (nr. 3-431)
Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «proefprojecten activering in de geestelijke gezondheidszorg» (nr. 3-432)

Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de erkenning van geneesheren-specialisten» (nr. 3-412)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de interpretatie van de Dienst Vreemdelingenzaken inzake het statuut van de transitzone in de luchthaven Brussel-Nationaal» (nr. 3-426)
Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de standpunten van de Belgische regering omtrent een eengemaakt Europees asielbeleid» (nr. 3-435)

Wetsontwerp tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (Stuk 3-801)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemming

Wetsontwerp tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (Stuk 3-801)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de ontduiking van fiscale rechten door het gebruik van kasgeldvennootschappen» (nr. 3-402)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het Berlaymontgebouw» (nr. 3-408)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het evaluatierapport over de politieopleiding (Eva-rapport 2003)» (nr. 3-390)

Vraag om uitleg van de heer Etienne Schouppe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de fiscale voordelen voor luxeterreinwagens» (nr. 3-396)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het verlaagde tarief voor de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg» (nr. 3-397)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Cheffert aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de financiering van de politiezones» (nr. 3-364)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de politiecontroles in het najaar van 2004» (nr. 3-372)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de veiligheids- en aansprakelijkheidsaspecten bij evenementen en manifestaties» (nr. 3-373)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Werk over «de dienstencheques» (nr. 3-394)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Werk over «de dienstencheques» (nr. 3-395)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de toegenomen agressie op de treinen» (nr. 3-371)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de naleving van de wettelijke minimumnormen door de Belgische dierentuinen» (nr. 3-380)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de aanstelling en het gebruik van beëdigde tolken en vertalers in gerechtelijke procedures» (nr. 3-383)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de financiering van projecten betreffende de zorgfunctie-activering» (nr. 3-386)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de penibele situatie van het sociale werk in de geestelijke gezondheidszorg» (nr. 3-400)

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten (FCUD)» (nr. 3-404)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de Initiatieven voor Buitenschoolse Kinderopvang (IBO's)» (nr. 3-409)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de juridische chaos in de federale overheidsdiensten» (nr. 3-407)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de interculturele dialoog» (nr. 3-410)

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de terugbetaling van de ziekte- en invaliditeitsbijdragen» (nr. 3-382)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «het toepassingsgebied van de inhouding op de pensioenen uitbetaald aan Turkse staatsburgers die in Turkije verblijven en waarvan de gezondheidszorgen gedekt worden door het Turkse stelsel» (nr. 3-401)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «het pensioensparen» (nr. 3-411)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemming
Koninklijke Boodschap
Intrekking van een wetsvoorstel
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Parlement van de Franse Gemeenschap
Niet-Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Informele mededeling van een verdrag
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Vaste Commissie voor taaltoezicht
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad