3-70

3-70

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 JULI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven, installatie en eedaflegging van nieuwe leden

Samenstelling van het Bureau

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het ontwerp van nationaal actieplan voor kinderen» (nr. 3-386)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «jeugdcriminaliteit» (nr. 3-394)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de Westelijke Sahara na het ontslag van VN-vertegenwoordiger James Baker» (nr. 3-388)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de mogelijke ontbinding van een aantal NGO's in Rwanda» (nr. 3-389)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de beslissingen met betrekking tot de NMBS en de effecten daarvan op de feitelijke regionalisering van de spoorwegen» (nr. 3-397)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het strafregister van de pedofielen» (nr. 3-350)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het gebrek aan samenhang binnen de Dienst Vreemdelingenzaken» (nr. 3-393)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de zaak Fourniret» (nr. 3-349)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de handelszaken die niet voldoen aan de bestaande regelgeving» (nr. 3-391)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het actieplan voor hittegolven» (nr. 3-387)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de moslimsegregatie» (nr. 3-398)
Mondelinge vraag van mevrouw Jeannine Leduc aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de import van fruit uit Polen en de Tsjechische republiek dat nadien als Belgisch fruit wordt verkocht» (nr. 3-390)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de reglementering van tatoeages en piercings» (nr. 3-392)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de financiële ondersteuning van de palliatieve zorg» (nr. 3-395)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging over «het verstrekkingsregister» (nr. 3-396)

Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te Genève op 21 mei 2003 (Stuk 3-681)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiële organisaties (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-25)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te Genève op 21 mei 2003 (Stuk 3-681)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de basisbankdienst» (nr. 3-342)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de naleving van zijn verbintenissen omtrent de lange duur van de asielprocedures» (nr. 3-338)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het ontbreken van individuele loonfiches voor personeelsleden van de vroegere gemeentepolitie» (nr. 3-347)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het rapport naar de leefomstandigheden van vreemdelingen in de Belgische gevangenissen» (nr. 3-337)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de benoeming van bijkomende politierechters te Leuven» (nr. 3-339)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de controle op internationale busdiensten» (nr. 3-340)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de minister van Werk en Pensioenen over «de cumulatie tussen een overlevingspensioen en een inkomen uit arbeid» (nr. 3-331)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Financiën over «de gevolgen van het arrest van het Arbitragehof dat de retroactieve belasting liquidatieboni vernietigt» (nr. 3-327)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Financiën over «de verwerping door het Hof van Justitie van de Belgische belasting op de verkoop van een aanmerkelijk belang» (nr. 3-336)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de wet op de medische experimenten» (nr. 3-341)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de hervatting van de Europese ontwikkelingssamenwerking met Togo» (nr. 3-343)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Waals Parlement
Evocatie
Niet-evocaties
Informele mededeling van een verdrag
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Hof van Beroep
Hoge Raad voor de Justitie
Economische Overheidsbedrijven - NMBS