3-69

3-69

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 JULI 2004 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de negatieve gevolgen van milieuvervuiling voor de gezondheid van kinderen» (nr. 3-344)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Volgens een recente WGO-studie houdt de dood van één op drie kinderen en adolescenten in Europa en Centraal-Azië verband met de aanwezigheid van milieuvervuilende stoffen in bodem, water, lucht en voeding. Elk jaar sterven vijf miljoen kinderen aan ziekten die verband houden met het leefmilieu. Daarom organiseerde de Wereldgezondheidsorganisatie van woensdag 23 juni tot en met vrijdag 25 juni de vierde ministerconferentie over Gezondheid en Milieu. Een duizendtal afgevaardigden uit 42 landen kwamen te Boedapest samen rond het thema `Een toekomst voor onze kinderen'. Het doel van de conferentie bestond erin de nadelige gevolgen van milieuvervuiling op de gezondheid van kinderen te onderzoeken en een consensus te bereiken over prioritaire maatregelen. Dit zou moet uitmonden in een Europees actieplan.

Wie was de Belgische afgevaardigde op deze ministerconferentie? Welke positie heeft België verdedigd? Kunt u ons een kort overzicht geven van de agendapunten die ter discussie stonden? Wat waren de resultaten van deze conferentie? Welke opvolging zal ons land concreet geven aan deze bijeenkomst?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Van Belgische zijde namen aan de ministerconferentie van de WGO twee ministers en hun medewerkers deel, te weten Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Jef Tavernier en Waals minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid Thierry Detienne.

Verder stuurden de federale overheid, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Institut Provincial d'Hygiène et de Bactériologie du Hainaut medewerkers naar de conferentie. Ten slotte waren er ook enkele vertegenwoordigers van privé-organisaties zoals de Jongerenconferentie, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en een aantal NGO's en vzw's.

De woordvoerders voor België waren de ministers Tavernier en Detienne. Minister Detienne hield een uiteenzetting in sessie 3 (toekomst van het proces) en in sessie 4 (huisvesting). Hij werd verkozen om sessie 6 (voorzorgprincipe) mede voor te zitten. Minister Tavernier van zijn kant zette zich in in sessies 5 (informatiesysteem), in sessie 6 (voorzorgprincipe) en in sessie 10 (declaratie).

De conferentie werd voorbereid via de uitwisseling van nota's per sessie. Zodoende konden de deelnemers het voor elk onderwerp eens worden over een gezamenlijke eindtekst. De eindcoördinatie vond plaats in de kantoren van de ambassade te Boedapest op 22 augustus en het secretariaat werd waargenomen door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De agenda bevatte elf sessies rond drie thema's. Het eerste thema behelsde een onderzoek naar de vooruitgang die sinds de vorige conferentie werd gerealiseerd en naar toekomstige initiatieven van de conferentie. Een tweede onderzoek draaide rond de instrumenten voor de ontwikkeling van het beleid en meer in het bijzonder rond een Europees systeem voor beleidsrapportering. In dit kader ging er ook veel aandacht naar het Voorzorgsprincipe dat in het milieu- en gezondheidsbeleid dient te worden opgenomen en naar het Children's Environment and Health Action Plan for Europe (CEHAPE) dat op de conferentie als een nieuwe verbintenis werd besproken.

Een derde reeks onderwerpen omvatte domeinen waarover veel ongerustheid groeit, zoals huisvesting, energie en de effecten van extreme weersomstandigheden op de gezondheid.

De rode draad van deze agendapunten was de interactie tussen milieu en gezondheid en het belang van het kind. De delegaties ondertekenden aan het einde van de conferentie de Ministeriële Declaratie van Boedapest en het CEHAPE. Dit laatste tekent het kader uit voor de prioritaire initiatieven die de ministers overeenkwamen op basis van de agenda van de conferentie, in samenwerking met de Europese Commissie en de internationale en intergouvernementele organisaties.

De federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn in het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 overeengekomen dat ze de samenwerking in de beleidsdomeinen milieu en gezondheid zullen verbeteren. Dit akkoord legt het algemene kader vast voor overleg tussen de partijen die een rol spelen in het beleid inzake gezondheid en leefmilieu en dit met het oog op een gecoördineerd beleid in die aangelegenheden. Dit overleg en de uitvoering van de verbintenis van Boedapest zullen verlopen via twee organen: de Gemengde Interministeriële Conferentie Leefmilieu, verruimd tot Gezondheid (GICLG) en haar voorbereidende cel Leefmilieu-Gezondheid.

De voorzitter. - We zetten onze werkzaamheden voort vanmiddag om 15.00 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 11.35 uur.)