3-68

3-68

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 JULI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over «de ethische code voor telecommunicatie» (nr. 3-322)

De voorzitter. - De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, antwoordt namens mevrouw Freya Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - De minister kondigde enkele weken geleden aan dat er een ethische gedragscode zou komen voor de telecomoperatoren Belgacom en Telenet. Eén maand na de inwerkingtreding van de code stellen we vast dat er agressief wordt geadverteerd voor erotische diensten op de dure 0903-nummers. Advertenties op tv en in kranten prijzen het bellen naar sekslijnen op 0903-lijnen aan.

De oorspronkelijke ethische code voorzag in een afsplitsing van de erotische lijnen naar de 077-nummers, die maximaal 50 cent per minuut mochten aanrekenen. Door erotische lijnen op een duidelijk afgesloten nummerreeks met prijsbeperking te plaatsen, vergroot men de bescherming van de consument. Het argument voor de hoge prijs van de 0903-lijnen is dat via deze lijnen enkel ernstige informatie wordt aangeboden, bijvoorbeeld een helpdesk voor technische bijstand.

In de pers kondigde de minister aan dat er op termijn een speciale prefix voor erotische lijnen zou komen.

1. Waarom werden in de nieuwe ethische code de erotische lijnen niet meteen uit de 0903-reeks geweerd?

2. Binnen welke termijn ziet de minister een aparte prefix voor erotische lijnen tot stand komen? Welke stappen werden hiervoor al gedaan?

3. Is de Economische Inspectie al opgetreden tegen overtreders van de nieuwe ethische code?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - De wet bepaalt dat er een ethische commissie voor de informatiediensten via telecommunicatie wordt opgericht. Die moet een ethische code uitwerken. Om hierop niet te moeten wachten heeft de minister aan de operatoren gevraagd om zelf een gedragscode uit te werken die de consumenten al beter beschermt tegen de uitwassen op het vlak van telefonie en internet. Voor de indeling van de nummerreeksen is het wachten op het nieuwe nummerplan van het BIPT.

De minister is er ook voorstander van om erotische lijnen op een duidelijk afgesloten nummerreeks met prijsbeperking te plaatsen. Dat zou inderdaad de duidelijkheid en de bescherming van de consument ten goede komen. Zelf is de minister er van overtuigd dat de duidelijkheid nog zou kunnen toenemen als bovendien de prijs van een nummerreeks zou toenemen met het nummer: 0901 zou dan de goedkoopste nummerreeks zijn en 0909 de duurste. Ook hiervoor is het echter wachten op het nieuwe nummerplan van het BIPT.

De dienst Controle en Bemiddeling - vroeger Economische Inspectie - treedt vooral op na klachten. Tot nog toe zijn er nog geen klachten gemeld.

Er kan dan ook moeilijk al een evaluatie gemaakt worden op basis van bestaande klachten.

De minister heeft er steeds op gewezen dat de vrijwillige gedragscode van Belgacom en Telenet een eerste stap is en dat er nog meer zullen volgen. Op het ogenblik werkt ze samen met de dienst Controle en Bemiddeling aan een grondige evaluatie van de vrijwillige gedragscode.

In een volgende stap wil ze alle betrokken actoren rond de tafel roepen om die vrijwillige gedragscode waar wenselijk aan te passen en aan alle operatoren ter ondertekening voor te leggen.

De code moet paal en perk stellen aan wanpraktijken. Ze verplicht de operatoren en dienstverleners vooral om duidelijke informatie te verschaffen over de tarieven. De prijs moet ondubbelzinnig worden weergegeven. De prefix 0900 of 077 dient duidelijk te worden vermeld. De klanten moeten verwittigd worden wanneer ze een bepaald bedrag overschrijden. Ze moeten de mogelijkheid krijgen om diensten te weigeren. De rekening mag niet kunstmatig worden opgedreven door de klant talloze keren door te schakelen of keuzes te laten maken met druktoetsen. De maximale wachttijd mag maar één minuut bedragen. Seks- en datinglijnen mogen enkel nog via 0900-nummers worden aangeboden. De code bevat ook beschermende maatregelen voor minderjarigen.

De richtlijnen gelden voorlopig enkel voor vaste telefonie en internet. Later volgt ook een code voor de mobiele telefonie.

Zeer positief is dat de code tegelijk de grootste problemen op het internet aanpakt. Ook hier moet de consument duidelijkheid krijgen over tarieven. Elke verbinding springt na 30 minuten automatisch af. De klant omleiden naar een lijn aan de andere kant van de wereld mag ook niet meer. Tot slot wordt de lijn verbroken wanneer de site verlaten wordt.

Zo halen we de viespeuken uit de sector en worden de consumenten beschermd, want zij weten niet altijd wat er schuilgaat achter bepaalde nummers.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Het eerste probleem is dat de sector in afwachting van de wettelijk opgelegde ethische code zelf de naleving van de vrijwillige code moet controleren. Dat betekent natuurlijk dat al de problemen die ik daarnet heb geschetst, ook effectief optreden.

Mij lijkt het verkeerd om pas op te treden als er klachten zijn. Dat is zoals pas iets voor gezond voedsel doen, als mensen iets verkeerd eten en daarvan doodgaan. In kranten en advertentiebladen zien we vandaag nochtans heel duidelijk dat er volop voor sekslijnen reclame wordt gemaakt. Waarom wachten we dan tot er klachten zijn? We moeten toch in staat zijn om vooraf in te schatten welke schade er kan ontstaan.