3-68

3-68

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 JULI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het Europese standpunt op de recente G8 Top in de VS» (nr. 3-328)

De voorzitter. - Mevrouw Frédérique Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt namens de heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Van 8 tot 10 juni kwamen de leiders van de G8 samen op Sea Island. De Europese Unie werd vertegenwoordigd door de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad. Op deze G8-Top werden een aantal concrete afspraken gemaakt inzake schuldkwijtschelding voor de HIPC landen en de problematiek van het Midden-Oosten. Opmerkelijk was vooral het vooruitstrevende Britse voorstel om de 50 armste landen meteen 100% van hun schuld kwijt te schelden. Dat voorstel heeft het evenwel niet gehaald omdat de VS daaraan meteen de kwijtschelding van de Iraakse schuld koppelden. Een aantal landen, waaronder vooral Frankrijk, waren het daarmee niet eens. Ze waren van oordeel dat een land dat over enorme olievoorraden beschikt en waarvan de schulden vooral te wijten zijn aan een reeks oorlogen, geen voorkeursbehandeling kan genieten. Uiteindelijk besloot de G8 om het bestaande HIPCII-initiatief dat einde december 2004 afloopt, te verlengen met twee jaar. Dat is evenwel ver verwijderd van de 100% schuldkwijtschelding.

Daarnaast heeft de G8 ook een oproep gedaan aan de wetenschappers over heel de wereld om het onderzoek naar AIDS meer en beter te coördineren. Er werd ook beloofd dat de voedselzekerheid van meer dan 5 miljoen mensen in Ethiopië, die chronisch honger lijden, tegen 2009 zou worden gegarandeerd en dat de strijd tegen polio zou worden opgevoerd teneinde de ziekte tegen einde 2005 uit te roeien.

Ook over de strijd tegen het terrorisme en het streven naar vrede in het Midden-Oosten en Irak kwamen de leiders tot een vergelijk.

Graag had ik van de staatssecretaris vernomen of er voorafgaand overleg is geweest met de Europese partners inzake het dossier van de schuldkwijtschelding en de vredesproblematiek in het Midden-Oosten en Irak? Zo ja, tot welk gemeenschappelijk standpunt is de EU terzake gekomen?

Wat was het standpunt van België inzake Irak en de schuldkwijtschelding tijdens de voorbereidende gesprekken op Europees niveau?

Welke houding nam de EU aan ten aanzien van het Britse voorstel voor een volledige schuldkwijtschelding voor de armste landen?

Mevrouw Frédérique Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - De leiders van de G8 kwamen van 8 tot 10 juni jongstleden samen op Sea Island in Georgia onder het voorzitterschap van president Bush.

De Europese Unie neemt deel aan de G8-top voor de materies die tot haar bevoegdheid behoren. Ze wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie.

In het kader van de G8 vertolken de vertegenwoordigers van de EU gemeenschappelijke standpunten, die vooraf door de Raad zijn vastgelegd. Dat geldt zowel voor de politieke vertegenwoordigers als voor de hoge ambtenaren van de Commissie die aan de voorbereidende vergaderingen van de G8-top deelnemen, de zogenaamde sherpa's.

Tijdens de voorbereiding en tijdens de top zelf wordt voortdurend overleg gepleegd tussen de vertegenwoordigers van de Unie en de lidstaten. Overigens worden alle lidstaten ingelicht, zowel over de dagorde van de top als over het resultaat ervan. De informatie wordt verstrekt door een vertegenwoordiger van de Commissie op het niveau van het Coreper.

Na de top verspreidt de Commissie een verslag aan de lidstaten. Ik zal u dit verslag zonder verwijl overzenden.

Er is geen overleg geweest over de kwijtschelding van de Irakese schuld.

De G8 vond in een ontspannen sfeer plaats. Een reden daarvoor was de goedkeuring van resolutie 1546 van de Veiligheidsraad. Het probleem van de Irakese schuld werd behandeld tijdens een voorbereidende vergadering van de G8, meer dan tijdens de Top zelf. Het probleem werd voor verdere behandeling doorverwezen naar de Club van Parijs. De Belgische vorderingen bedragen ongeveer 185 miljoen dollar.

Over het Greater Middle East-initiatief was er een diepgaande discussie in het Europese kader, vooral ter voorbereiding van de Top tussen de EU en de VS. De EU heeft in deze zaak haar belangen laten gelden. De Europese Raad van 17 juni heeft het verslag van het Voorzitterschap, van de Secretaris-generaal en van de Commissie over het strategisch partnerschap met de Middellandse Zeelanden en het Midden-Oosten, goedgekeurd. Er bestaat derhalve een coherente basis voor het EU-beleid tegenover die landen met basisbeginselen en algemene doelstellingen.

De Raad heeft zich eveneens uitgesproken over het AIDS-beleid, waarover de G8 een actieplan goedkeurde.

Er was geen sprake van een totale kwijtschelding van de schuld voor de armste landen maar veeleer van een `instrument' om de overheidshulp voor ontwikkeling aanzienlijk te verhogen, de zogenaamde International Finance Facility. Dit moet worden gezien in het raam van de follow-up van de Conferentie van Monterrey met als streefdoel de realisatie van de Millennium Development Goals. Dit is een hoeksteen van het EU-ontwikkelingsbeleid.

Ik onderstreep dat de G8 heeft beslist het Highly Indebted Poor Countries-initiatief te verlengen tot eind 2006. De ministers van Financiën kregen eveneens de opdracht om bijkomende maatregelen te overwegen om de armste landen te helpen hun schuldenlast draaglijk te houden.