3-68

3-68

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 JULI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het totale gewicht van de punten rechtsbijstand verbonden aan het proces-Dutroux in het totale budget dat is uitgetrokken voor die punten» (nr. 3-372)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de uitvoering van de wet op de bemiddeling in familiezaken» (nr. 3-384)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de richtlijn 2001/20/EG over de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik» (nr. 3-375)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie en aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de opdracht die door de regering is gegeven met het oog op de voorbereiding van de beslissing over de uitbreiding van de nachtelijke activiteit in Brussel-Nationaal» (nr. 3-382)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de modaliteiten voor de toekenning van subsidies uit het Boetefonds» (nr. 3-368)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de treinabonnementen voor studenten van 18 jaar en ouder» (nr. 3-374)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Landsverdediging over «de buitengebruikstelling van het Navo-pijpleidingennetwerk in België» (nr. 3-380)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de pogingen tot extremistische infiltratie in de Dienst Vreemdelingenzaken» (nr. 3-376)
Mondelinge vraag van mevrouw Amina Derbaki Sbaï aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het verkeersongeval van 22 juni 2004 te Poitiers» (nr. 3-377)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het eventuele bezoek van de Nigeriaanse inspecteur-generaal van de politiediensten en een delegatie van Nigeriaanse overheidsfunctionarissen» (nr. 3-378)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de drugscontroles tijdens de zogenaamde City Parade in Gent» (nr. 3-379)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de maatregelen tegen antisemitisch geweld» (nr. 3-381)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de geautomatiseerde stemming» (nr. 3-383)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging over «de toenemende regelzucht en het beleid van de regering terzake» (nr. 3-385)

Wetsontwerp houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen (Stuk 3-722) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (Stuk 3-27) (Tweede behandeling)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Onderzoek van de geloofsbrieven en installatie van een rechtstreeks gekozen senator

Stemmingen

Ontwerp van programmawet (Stuk 3-742) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 3-743)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte (van de heer Hugo Coveliers, Stuk 3-371)
Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (Stuk 3-722) (Evocatieprocedure) (Nieuw opschrift)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (Stuk 3-27) (Tweede behandeling)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Landsverdediging over «het onderhoud van de Belgische militaire begraafplaatsen» (nr. 3-324)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de diverse kosten en diensten in de ziekenhuizen» (nr. 3-330)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de verschillen tussen de ziekenhuizen wat de niet-medische kosten betreft» (nr. 3-321)

Vraag om uitleg van de heer Michel Guilbert aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over «de bevoegdheden van de federale politie inzake leefmilieu» (nr. 3-319)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de ingebruikname van de nieuwe V80-radartoestellen» (nr. 3-323)

Vraag om uitleg van de heer Pierre Galand aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de deelname van België aan de hervorming van de Verenigde Naties» (nr. 3-332)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Coveliers aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de stand van zaken van het strafrechtelijk onderzoek lastens Fehriye Erdal» (nr. 3-299)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de opvang en begeleiding van daklozen» (nr. 3-318)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de juridische bijstand» (nr. 3-317)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan De Clerck aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking» (nr. 3-329)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het Europese standpunt op de recente G8 Top in de VS» (nr. 3-328)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de aanpak van schijnzelfstandigen» (nr. 3-320)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het ontbrekend crisisplan voor kapingen van vliegtuigen» (nr. 3-326)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de registratie van wapens in het Centraal Wapenregister» (nr. 3-315)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het toezicht op de verkoop van wapens op publieke markten of beurzen» (nr. 3-316)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over «de ethische code voor telecommunicatie» (nr. 3-322)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het federale voedselactieplan» (nr. 3-325)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Rechtbank van eerste aanleg
Auditoraat-generaal
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling