3-66

3-66

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 JUNI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de minister van FinanciŽn over ęde desastreuze situatie bij de opsporingsdiensten van Douane en AccijnzenĽ (nr. 3-366)

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - Mijn collega Jurgen Ceder kaartte in april reeds de structurele inactiviteit bij de Administratie van Douane en Accijnzen aan.

Eind november 2003 wees de staatssecretaris voor de Strijd tegen de fiscale fraude erop dat de bevoegdheden van de douaneambtenaren moesten worden uitgebreid, maar tegelijkertijd verkondigde hij dat het personeelsbestand om budgettaire redenen moest worden ingekrompen. Nochtans zijn alle opsporingsinspecties vragende partij voor meer personeel en middelen.

Deze week bevestigde NoŽl Colpin, de directeur-generaal van de administratie der Douane en Accijnzen, dat de douane niet over de middelen beschikt om efficiŽnte controles te doen. De heer Colpin verwijst onder andere naar de schrijnende en ronduit gebrekkige scheepspatrouilles in de haven van Antwerpen.

Uit de verslagen van de Ministerraad van 30 en 31 maart jongstleden blijkt wel dat de douane betrokken wordt in allerlei nationale en internationale overlegorganen en dat 42 miljoen euro werd beloofd om in de komende jaren de hondenbrigades te versterken, specifiek detectiemateriaal aan te kopen, motorfietsen voor de mobiele brigades aan te schaffen en een douanebrigade op te richten die met het kusttoezicht wordt belast. Ook werd een principieel akkoord bereikt over de installatie van een tweede vaste scanner op de linkeroever van de haven van Antwerpen. Volgens de heer Colpin is nog geen enkele van deze beloftes concreet gerealiseerd.

In antwoord op de vraag van collega Ceder gaf minister Reynders alvast te kennen niet over te zullen gaan tot bijkomende rekruteringen voor Douane en Accijnzen. Dankzij het project `Paperless Douane en Accijnzen', dat voorziet in de elektronische afhandeling van alle gegevens over grensoverschrijdend transport, zouden in de toekomst immers personeelsleden worden vrijgemaakt en door een herschikking zou het bestaande personeelsbestand voldoende zijn om de veiligheid te garanderen.

Ik heb dan ook volgende vragen.

Wat is de concrete situatie van de patrouilles op de Noordzee, in de havens en op de binnenwateren?

Wat is de stand van zaken in het project `Paperless Douane en Accijnzen'? Wanneer zal dit een aanzienlijke verschuiving teweegbrengen van personeel naar de controleorganen?

Deelt minister Reynders de mening van staatssecretaris Jamar dat het personeelsbestand van de administratie om budgettaire redenen dient te krimpen? Zal het project `Paperless Douane en Accijnzen' tot afvloeiingen leiden?

Wanneer zal het aantal officieren van de Gerechtelijke Politie bij de Douane worden uitgebreid? Om hoeveel manschappen gaat het?

Welke concrete afspraken werden reeds gemaakt over de toekenning van de beloofde materiŽle middelen? Zijn reeds data bekend waarop die middelen worden geoperationaliseerd?

De heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn. - Ik kan de heer Buysse geruststellen. In het kader van de bijkomende opdrachten van de douane inzake het verzekeren van `veilig goederenverkeer' heeft de directeur-generaal in opdracht van de regering een investeringsplan opgemaakt ten belope van 42.6 miljoen euro. Dit investeringsplan wordt eerstdaags besproken, ter gelegenheid van de bilaterale begrotingsbesprekingen en is gespreid over de periode 2005-2008.

Dan volgt nu het antwoord op de concrete vragen.

Op het ogenblik kan de douane op de binnenwateren vijf controleboten inzetten. Hiervoor werd in 1992 een overeenkomst voor 10 jaar gesloten met de diensten van de Vlaamse Gemeenschap. Die overeenkomst werd stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. De boten zijn alle gestationeerd in de haven van Antwerpen.

Voor de kust is op dit ogenblik geen boot permanent ter beschikking. Wel worden in samenwerking met de Franse en Nederlandse douane acties ondernomen. Telkens wordt op dat ogenblik voor een korte periode een boot ingehuurd.

Gelet op de overcapaciteit die is ontstaan bij de diensten die bevoegd zijn voor de binnenwateren, heeft de douane onderhandelingen aangevat met de DAB Vloot van de Vlaamse Gemeenschap om binnen hetzelfde budget capaciteit vrij te maken voor een permanente boot aan de kust.

Het project `Paperless Douane en Accijnzen' is in volle ontwikkeling. Vanaf 1 april 2005 zullen de eerste productietests worden uitgevoerd. Vanaf 1 juli zullen de eerste aangiften paperless worden verwerkt en uiteindelijk zal het project op 1 januari 2006 volledig operationeel zijn.

Uiteraard zal de invoering van `Paperless Douane en Accijnzen' weerslag hebben op de huidige personeelsformatie. Het project zal niet tot afvloeiingen leiden; wel zullen sommige personen een nieuwe taak krijgen.

Op het ogenblik hebben 40 douanebeambten de bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie zoals bepaald in de wet van 22 april 2003.

In de nota die hij naar aanleiding van de Ministerraad over veiligheid van 30 en 31 maart jongstleden had opgesteld, vraagt de directeur-generaal van Douane en Accijnzen dat het aantal officieren van gerechtelijke politie wordt uitgebreid naarmate ook de slagkracht van de motorbrigades wordt verhoogd. Dit wordt op het ogenblik onderzocht met alle betrokken instanties.

Zoals ik reeds in mijn inleiding heb gezegd, zal de financiering van dit strategische veiligheidsplan eerstdaags worden besproken ter gelegenheid van de bilaterale begrotingsbesprekingen. Aangezien het plan loopt van 2005 tot 2008 zullen we van start gaan bij de begroting 2005.

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - Ik hoop dat het aangekondigde investeringsplan er weldra komt. Ook de personeelsleden aan de basis zijn bezorgd over de werking van hun dienst. Bovendien mogen personen met minder goede bedoelingen niet het signaal krijgen dat de dienst niet goed functioneert.