3-61

3-61

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 JUNI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het recht op dubbele nationaliteit en het uitblijven van de ondertekening en ratificatie van de Overeenkomst van de Raad van Europa van 6 november 1997 inzake de nationaliteit» (nr. 3-279)

De voorzitter. - Mevrouw Frédérique Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt namens de heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - In ons land gaan steeds meer stemmen op om Belgen die kiezen voor een andere nationaliteit, het recht op een dubbele nationaliteit te geven.

De bepalingen omtrent het verlies van de nationaliteit bij het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit zijn nog steeds gebaseerd op de Overeenkomst betreffende de beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit uit 1963. Deze overeenkomst staat niet toe dat de oorspronkelijke nationaliteit wordt behouden.

Na de ratificatie van de overeenkomst van de Raad van Europa van 6 november 1997 inzake de nationaliteit, die de individuele lidstaten vrijlaat al dan niet te bepalen dat de oorspronkelijke nationaliteit kan worden behouden, zouden de in de commissie voor de Binnenlandse Zaken ingediende voorstellen over de dubbele nationaliteit goedgekeurd kunnen worden. Ons land heeft deze overeenkomst echter nog niet ondertekend. Elk wetsvoorstel tot toekenning van het recht op de dubbele nationaliteit blijft bijgevolg dode letter.

Dat staat in schril contrast met de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken, die zich publiek heeft uitgesproken voor de dubbele nationaliteit. De minister moet zijn verklaringen ook in zijn beleid concretiseren. Nu hij al jaren bevoegd is voor deze materie, had deze conventie allang ondertekend en geratificeerd kunnen zijn.

Ik stelde daarover al een vraag op 16 oktober 2003. Het antwoord van de regering was ontwijkend. De minister antwoordde dat in 1998 de toenmalige minister van Justitie het verdrag nog niet wenste te ondertekenen omdat deze ondertekening allerhande wijzigingen vereiste aan het Wetboek van Belgische nationaliteit.

In 1998 is dat nog begrijpelijk, daar het om een verdrag van 1997 gaat. In 2003, vier jaar na de totstandkoming van het verdrag, verschuilt de minister zich echter achter de uitspraken van zijn voorganger, nadat hij in volle verkiezingsstrijd zelf in de media pleitte voor de dubbele nationaliteit en beloofde ze te zullen realiseren.

In de vijf jaar die verlopen zijn sinds de totstandkoming van het verdrag, heeft de regering al meermaals het Wetboek van de Belgische nationaliteit gewijzigd, maar ze heeft zich op geen enkel moment de moeite getroost om het verdrag van 1997 te ondertekenen of zelfs maar om te zetten in Belgische wetgeving.

In januari 2004 stonden twee wetsvoorstellen van onze fractie inzake de dubbele nationaliteit op de agenda van de commissie voor de Justitie. De commissie spoorde de regering aan het verdrag van 1997 snel te ondertekenen en te ratificeren, de overeenkomst uit 1963, voor zover nodig, op te zeggen en de noodzakelijke aanpassingen in het Wetboek van de Belgische nationaliteit aan te brengen. De commissieleden hebben de regering met aandrang gevraagd een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van de ratificatie voor de nationaliteitswetgeving, naar de reden van het uitblijven ervan en naar het standpunt van de regering inzake de dubbele nationaliteit. Voor zover ik weet heeft de regering echter nog geen antwoord aan de commissie gegeven.

Ik spreek niet namens de commissie, maar namens de vele Belgen die zouden willen kiezen voor de dubbele nationaliteit, die, gelet op de complexe professionele en familiale situaties in deze snel evoluerende wereld, een recht zou moeten zijn.

Onderzoekt de regering de gevolgen van de ratificatie van het verdrag van 1997 voor de nationaliteitswetgeving? Zo ja, wat zijn de resultaten ervan?

Wat is de reden voor het uitblijven van het ondertekenen van het verdrag?

Wat is het standpunt van de regering inzake de dubbele nationaliteit? Ik hoor wel veel persoonlijke uitspraken, vooral van vice-eerste minister Michel, maar ik kijk uit naar het standpunt van de regering terzake.

Wanneer zal de overeenkomst ondertekend worden? Dat kan dan de eerste stap zijn naar een mogelijke aanpassing van het Burgerlijk Wetboek en naar de ratificatie.

Mevrouw Frédérique Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Deze problematiek is het voorwerp van overleg tussen het departement Buitenlandse Zaken en het departement Justitie, dat inzake nationaliteit technisch bevoegd is. Hierover werd deze week nog correspondentie gevoerd. Zodra een beslissing genomen is, zal de regering het Parlement daarover informeren.

Au sujet de la correspondance qui a été échangée cette semaine avec le ministre de la Justice, je puis tout de même vous préciser, sans pouvoir aller plus avant sur l'ensemble de vos questions, qu'elle porte sur la convention de 1963 et la possibilité pour les parties de dénoncer partiellement celle-ci. L'ouverture de cette possibilité est la question que nous devons convenir maintenant pour ensuite la communiquer à Strasbourg. C'est seulement dans un deuxième stade que nous pourrons, le cas échéant, décider si la Belgique ferait utilisation de la possibilité qui serait ainsi créée. Dès lors se poserait la question de la signature de la convention de 1997 et l'initiation de la procédure nécessaire d'approbation parlementaire.

Je suis désolée d'être aussi brève, mais je rappelle que, sur le fond, c'est bien Mme la ministre de la Justice qui est compétente.

Enfin, à titre tout à fait personnel, je vous préciserai, moi qui ai acquis la nationalité belge voici quelques années seulement, que je serai très intéressée de suivre cette affaire et de voir la réponse qui vous sera fournie, j'espère très rapidement, par le département de la Justice.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik moedig de staatssecretaris aan bijzonder snel werk te maken van de ondertekening en de ratificatie van het verdrag en van de omzetting in Belgisch recht, met de nodige juridische waakzaamheid weliswaar, zodat de wetgeving niet kan worden misbruikt. In onze globale wereld moet een dubbele nationaliteit mogelijk zijn. Bovendien zijn er in ons land thans twee soorten Belgen. De nieuwe Belgen hebben een dubbele nationaliteit; ze hebben immers het recht hun oorspronkelijke nationaliteit te behouden en toch de Belgische nationaliteit te verwerven. Daarnaast zijn er tal van Belgen die om diverse, terechte redenen kiezen voor een andere nationaliteit en door die keuze de Belgische nationaliteit verliezen.