3-60

3-60

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 MEI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het vakantiegeld van het brandweerpersoneel» (nr. 3-321)

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - In het Staatsblad van 29 december 2003 verscheen het koninklijk besluit van 2 december 2003 betreffende het vakantiegeld voor de leden van de openbare brandweerdiensten.

Blijkbaar wordt de inhoud ervan niet steeds op dezelfde wijze geďnterpreteerd. In de overwegingen wordt gesteld dat het personeel van de brandweerdiensten volgens dezelfde modaliteiten vakantiegeld moet kunnen genieten als die welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de gemeente of intercommunale. Uit de eigenlijke artikels kan deze verplichting niet als dusdanig worden afgeleid.

Graag had ik geweten wat nu de specifieke bedoeling en de draagwijdte van het koninklijk besluit is.

Moeten de steden volgens de minister het vakantiegeldregime dat geldt voor het ander stadspersoneel, ook verplicht toepassen op het brandweerpersoneel?

Een en ander zou alleszins een aanzienlijke meerkost betekenen voor de steden. Worden er financiële tegemoetkomingen van de federale overheid in het vooruitzicht gesteld?

Blijkbaar is er over deze maatregel geen voorafgaand overleg geweest met de vertegenwoordigers van de steden en de gemeenten. Waarom niet?

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - Het koninklijk besluit van 29 december 2003 heeft als enige doelstelling het vaststellen van de minimale en maximale grenzen van het vakantiegeld. Het koninklijk besluit wijzigt niets aan de regeling voor de beroepsbrandweermannen: de steden en gemeenten moesten hen reeds vakantiegeld betalen en het besluit verandert niets aan dat principe. Wat de vrijwillige brandweermannen betreft, mogen de gemeenten die hen reeds vakantiegeld betaalden dat ook verder blijven doen. De steden en gemeenten die geen vakantiegeld aan hun vrijwillige brandweerlieden betaalden, worden door dit besluit geenszins verplicht om dat te gaan doen. Ze hebben de keuze om al dan niet vakantiegeld toe te kennen. Het koninklijk besluit van 29 december 2003 veroorzaakt bijgevolg geen enkele verplichte meerkost voor de gemeenten wat de betaling van het vakantiegeld betreft. Ik heb een verklarende omzendbrief ondertekend die ook eerstdaags naar de lokale overheden wordt gestuurd.

De gewestregeringen, die bevoegd zijn voor het toezicht op de lokale besturen, werden wel degelijk betrokken bij de uitwerking van dat koninklijk besluit. Met de Vereniging voor Steden en Gemeenten is geen rechtstreeks contact geweest omdat er voor hen geen budgettaire consequenties aan verbonden waren.