3-55

3-55

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 APRIL 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de minister van FinanciŽn over ęde schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (DRC)Ľ (nr. 3-290)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Via de pers vernamen we dat de Belgische officiŽle ontwikkelingshulp voor 2003 tot 0,63% van het BBP is gestegen. Op mijn vraag van vorige week hoeveel de officiŽle ontwikkelingshulp zou bedragen en op welke post ze zou worden ingeschreven, moest minister Verwilghen me het antwoord schuldig blijven. Er rijzen wat dat betreft dan ook vragen bij de transparantie en de openheid van de regering.

De stijging bedraagt maar liefst 47% ten opzichte van 2002, wat grotendeels is toe te schrijven aan de schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo. Hoewel die werkwijze conform de DAC-normen van de OESO is, hebben de NGO's en de Europese Raad bezwaren tegen de inschrijving van de schuldkwijtschelding van exportkredieten in het budget van Ontwikkelingssamenwerking, aangezien de ODA-bijdrage eenmalig en kunstmatig wordt opgedreven. Het is uiteraard goed dat de schuld wordt kwijtgescholden, maar het is geen structurele operatie. Er moet dienaangaande een structureel beleid worden uitgewerkt.

Enkele punten moeten worden verduidelijkt. De nominale waarde van de schuldvermindering bedraagt ongeveer 540 miljoen euro terwijl die schuld volgens berekeningen van het ministerie van FinanciŽn slechts een reŽle waarde van 13 miljoen euro heeft. Zal de regering deze commerciŽle schuld in een keer afschrijven? Ze werd immers volledig mee verrekend in het totale bedrag van de ontwikkelingshulp.

Ontwikkelingssamenwerking neemt conform een akkoord 50% van de nominale waarde van de schuldkwijtschelding in het kader van de Club van Parijs op zich. Over welke periode wordt deze kost voor Ontwikkelingssamenwerking gespreid? Gebeurt dat lineair of degressief, tegen welk percentage en over welke periode? Ik veronderstel dat het plan inmiddels concreet genoeg is om te weten op welke manier de operatie budgettair zal worden verwerkt.

Bestaat er een akkoord tussen Ontwikkelingssamenwerking en de Delcrederedienst in verband met de compensatie aan de Delcrederedienst voor de hele schuldkwijtscheldingsoperatie? Past ze in het raam van bestaand akkoord of werd er een ander akkoord bereikt?

Het bestaande akkoord voorziet in een opname op de begroting van Ontwikkelingssamenwerking van 15 ŗ 16 miljoen euro per jaar voor schuldafschrijving. Zal de compensatie voor deze schuldkwijtschelding voor Congo binnen de grenzen vallen van het bedrag dat met de Delcrederedienst werd afgesproken? Het zou uiteraard positief zijn te vernemen dat dit bedrag niet in het budget van Ontwikkelingssamenwerking wordt verrekend.

De heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn. - Tijdens de jongste vergadering van de Wereldbank heeft de OESO voor BelgiŽ het cijfer van 0,61 procent in 2003 naar voren geschoven. Ik heb inderdaad ook een grote operatie voor Congo aangekondigd.

De totale nominale waarde van de kwijtschelding van commerciŽle schuldvorderingen bedraagt 633 miljoen euro waarvan 540 miljoen voor rekening van de Staat. Alleen de bedragen die verzekerd werden voor rekening van de Staat, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de Ontwikkelingssamenwerking. Voor 2003 werd een overeenkomst gesloten tussen de Nationale Delcrederedienst en Ontwikkelingssamenwerking die betrekking heeft op een gedeelte van het bedrag van 540 miljoen in het kader van de financiŽle sanering van de Delcrederedienst. Deze bijdrage had betrekking op een bedrag in nominale waarde van 27,2 miljoen waarvoor Ontwikkelingssamenwerking een bedrag stortte van 13,6 miljoen, hetzij 50 procent van de nominale waarde zoals gestipuleerd in de algemene overeenkomst van 1991 aangaande de financiŽle sanering van de Delcrederedienst.

Het bedrag van 13,6 miljoen werd aangerekend op de begroting Ontwikkelingssamenwerking 2003. Elk jaar wordt met Ontwikkelingssamenwerking overeengekomen welke bedragen in aanmerking komen voor een bijdrage. Het bedrag dat in overeenstemming met de DAC-normen als officiŽle ontwikkelingshulp aangegeven werd aan de OESO is gelijk aan de nominale waarde van de totale schuldkwijtschelding omdat het grotendeels om DRC-achterstallen ging. Voor andere landen is dit veel minder het geval omdat het meestal gaat om toekomstige vervaldagen waardoor de kwijtschelding in fases kan gebeuren. De grootte van het kwijtgescholden bedrag heeft uiteraard een belangrijk effect op de ODA voor 2003.

Voor de volgende jaren werd nog geen beslissing genomen over welke kwijtscheldingen voor een bijdrage in aanmerking komen. Er bestaat dus geen overeenkomst tussen Ontwikkelingssamenwerking en de Delcrederedienst over de gehele schuldverlichting ten gunste van de DRC.

De toekomstige compensatie aan de Delcrederedienst van de schuldkwijtschelding voor Congo hangt af van de jaarlijkse onderhandelingen over de selectie van de landen en de bedragen die in aanmerking komen voor bijdragen in het raam van de saneringsoperatie.

Het gaat om een zeer belangrijke operatie, die wellicht meer structureel van aard is dan mevrouw de Bethune zei. De vermindering of de afschaffing van een schuld is een structurele ingreep. Ik geef toe dat dit niet volstaat en we meer directe hulp moeten verlenen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het verbaast me dat geen plan voor de budgettaire verrekening werd uitgetekend. Voor 2003 werd 50% verrekend. Ik neem aan dat de minister ervan uitgaat dat dit in de toekomst zo verder zal gaan. Het is zeer bevreemdend en betwistbaar dat voor dergelijke grote uitgaven inzake ontwikkelingssamenwerking geen groeipad werd vastgelegd. Dit is geen teken van goed bestuur. Dit neemt niet weg dat we achter het idee van de schuldafbouw blijven staan.

De heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn. - In dit stadium zijn slechts ideeŽn geopperd door de verschillende departementen en de Delcrederedienst. Er is echter nog geen akkoord.