3-55

3-55

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 APRIL 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de opheffing van het wapenembargo tegen China» (nr. 3-297)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het munitietekort voor schietoefeningen bij de politie» (nr. 3-292)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Werk en Pensioenen en aan de staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk over «de maatregelen die door sommige werkgevers worden genomen om zwangere werkneemsters ertoe aan te zetten een deel van het zwangerschapsverlof op te nemen vóór de geboorte van het kind» (nr. 3-289)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de bijkomende bevoegdheden van B-Security» (nr. 3-291)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Financiën over «de financiering van bedrijven die vuile wapens produceren» (nr. 3-296)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de minister van Financiën over «de schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (DRC)» (nr. 3-290)
Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Financiën, aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «het Alimentatiefonds» (nr. 3-295)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «een omstreden vonnis van de rechtbank te Kortrijk en de vordering tot onmiddellijke aanhouding» (nr. 3-294)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het chronisch tekort aan magistraten op het niveau van de politierechtbanken en de vredegerechten» (nr. 3-293)

Herziening van artikel 67 van de Grondwet - Voorstel van de heer Armand De Decker c.s. (Stuk 3-639)

Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de gemeenschaps- en gewestraden eindigt (van de heer Jean-François Istasse c.s., Stuk 3-481)

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap eindigt (van de heer Jean-François Istasse c.s., Stuk 3-482)

Bespreking
Bespreking van het enig artikel (Herziening van artikel 67 van de Grondwet)

Stemmingen

Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 3-27)
Wetsvoorstel betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (van mevrouw Anne-Marie Lizin c.s., Stuk 3-579)
Wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon (Stuk 3-585) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Stuk 3-611)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Herziening van artikel 67 van de Grondwet - Voorstel van de heer Armand De Decker c.s. (Stuk 3-639)

Eedaflegging van de heer Luc Blondeel, nieuwe griffier

Huldebetoon aan de heer Willy Henrard, secretaris-generaal, aftredend griffier.

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Indiening van een ontwerp van bijzondere wet
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Rechtbank van eerste aanleg
Rechtbank van koophandel
Arbeidsrechtbank
Economische Overheidsbedrijven - De Post
Handelspraktijken en bescherming van de consument