3-52

3-52

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 APRIL 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de verlenging van het adoptieverlof» (nr. 3-213)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De regering kwam tijdens de top van 20 maart in Raversijde tot een consensus over een aantal maatregelen betreffende de leefkwaliteit. Een van de maatregelen is de verlenging van het adoptieverlof van 10 dagen tot 1 maand.

Omdat de regering veel zaken belooft, maar weinig concretiseert, had ik van de staatssecretaris graag een antwoord gekregen op de volgende vragen. Kan zij deze informatie bevestigen? Wanneer zal het voorstel in het Parlement worden ingediend? Wanneer wil ze de maatregel in werking laten treden? Zal dit verlof gelden voor alle werknemers in alle sectoren, dus ook voor de ambtenaren? Komt er ook een regeling voor zelfstandige adoptieouders, bijvoorbeeld een betaalbare vervangingsregeling?

Mevrouw Isabelle Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Ik heb inderdaad tijdens de ministerraad van Oostende de verlenging van het adoptieverlof verdedigd. Een ruime meerderheid van de leden van de werkgroep Verloven van de Staten-Generaal van het Gezin was voorstander van deze maatregel.

Le budget prévu correspond à une prolongation de vingt jours du congé d'adoption, ce qui porte ce congé à un total de trente jours.

Quant aux modalités pratiques, des discussions sont encore en cours, notamment avec ma collègue Mme Van Brempt.

Pour ma part, dans un souci de cohérence, je serais plutôt favorable à la mise en place d'un système similaire à celui qui existe dans la fonction publique. Le congé y est de six semaines en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant de plus de trois ans, périodes doublées lorsque l'enfant adopté est handicapé.

Néanmoins, il est encore trop tôt pour affirmer que c'est ce système qui sera mis en place.

La mesure vise à prolonger le congé d'adoption existant. Le champ d'application personnel ne sera pas modifié. Ce sont donc toujours les travailleurs salariés ou assimilés, ouvrant le droit aux indemnités, qui ont accès à ce type de congé.

Voor de zelfstandigen zal ik binnenkort contact opnemen met minister Laruelle om na te gaan of er voor de zelfstandigen een regeling inzake adoptieverlof kan worden uitgewerkt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het verheugt mij dat de staatssecretaris die maatregel verdedigt en ik dank haar voor de toelichting bij de inhoud ervan. Zal de uitgave waarover ze spreekt worden ingeschreven in de begroting 2004 of in die van 2005? Met andere woorden, in welk jaar zal de maatregel van kracht worden?

Mme Isabelle Simonis, secrétaire d'État aux Familles et aux Personnes handicapées ; adjointe au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. - La mesure entrera en vigueur dès que les discussions pratiques sur la mise en oeuvre du système seront terminées. Elle figurera donc soit au budget 2004 soit, de façon plus réaliste, au budget 2005.