3-52

3-52

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 APRIL 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de BTC» (nr. 3-227)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt namens de heer Marc Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - In december 1998 werd reeds een duidelijk profiel voor de functie van gedelegeerd bestuurder bij de Belgische Technische Coöperatie (BTC) uitgetekend. Toch slaagt de regering er niet in om de juiste persoon in dienst te nemen: in vijf jaar tijd wordt er nu al op zoek gegaan naar de vierde topman. CD&V heeft reeds tijdens de vorige legislatuur haar twijfels geuit over de gevolgde procedure.

De politisering en vooral de ijverige speurtocht naar een bekende manager uit de privé-sector hebben ertoe geleid dat de regering iemand wenste aan te trekken die geen kennis van het beleidsdomein heeft. Hoewel de regering reeds negatieve ervaringen had met de heer Dalcq, die eveneens uit de privé-sector kwam en die verweten werd onvoldoende voeling te hebben met de geplogenheden en gevoeligheden van een overheidsinstelling, maakte de vorige regering dezelfde fout bij de aanstelling van een nieuwe gedelegeerde bestuurder. Meer nog, de eerder opgestarte selectie- en aanstellingsprocedure werd afgebroken ondanks het feit dat de overblijvende kandidaten voldeden aan de profielbeschrijving.

Via een nieuwe profielbeschrijving zocht de vorige regering opnieuw naar een manager uit de privé-sector. Het is dan ook schrijnend om via de pers te vernemen dat de huidige ontslagnemende gedelegeerd bestuurder, de heer Poelaert, om dezelfde redenen, met name onvoldoende voeling met een overheidsinstelling, de laan wordt uitgestuurd. Dit is niet echt een voorbeeld van behoorlijk bestuur!

Is het correct dat de raad van bestuur van de BTC een positief advies heeft gegeven met betrekking tot uw verzoek om de heer Poelaert, gedelegeerd bestuurder van de BTC, te ontslaan? Zo ja, wat is de formele reden van het ontslag? Is het juist dat de minister de beslissing al aan de ministerraad heeft voorgelegd, zoals werd vermeld in de media? Welke procedure zal de minister volgen voor de aanstelling van een nieuwe gedelegeerd bestuurder? Zal het een open procedure zijn? Welke profielomschrijving zal de minister bij de aanstelling hanteren? Kreeg de vorige manager een ontslagvergoeding van 75.000 euro? Welk bedrag wordt uitgetrokken voor de huidige ontslagnemende gedelegeerde bestuurder? In welke begroting worden deze ontslagpremies ingeschreven?

(Voorzitter: de heer Staf Nimmegeers, eerste ondervoorzitter.)

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Namens de minister van Ontwikkelingssamenwerking kan volgend antwoord verstrekken. Het is inderdaad zo dat de Raad van Bestuur van BTC een gemotiveerd positief advies gegeven heeft betreffende het ontslag van de heer Poelaert op maandag 5 april laatsleden. Dit gebeurde met eenparigheid van stemmen op een op donderdag 1 en maandag 5 april voortgezette Raad van Bestuur. De formele redenen van het ontslag zijn veelzijdig en kunnen niet in twee zinnen worden samengevat. Het KB tot revocatie zal de motivatie bevatten. Dat KB wordt eerstdaags gepubliceerd. Op basis van die beslissing van de Raad van Bestuur werd op maandag 5 april de revocatie van de heer Poelaert bij een in ministerraad overlegd KB genomen.

De Raad van Bestuur van BTC, in samenspraak met de politieke voogdij, met name de minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft beslist dat de selectieprocedure zal worden opgestart via Selor en niet via een headhunter. De selectieprocedure zal voldoen aan alle criteria van transparantie zowel als van professionaliteit. Het ligt voor de hand dat de minister bij de profielomschrijving die hij aan Selor zal overzenden, rekening zal houden met de lessen die hij kan trekken uit het verleden, met name inzake het profiel Poelaert-Dalcq. In concreto is de minister het in grote lijnen eens met de inleiding van de vraag. Hij zal overigens het profiel vastleggen in nauwe samenspraak met de Raad van Bestuur van BTC.

De Raad van Bestuur van BTC onderhandelt momenteel over de uitstapmodaliteiten van de heer Poelaert. Het is de naamloze vennootschap BTC die een managementovereenkomst heeft gesloten met de heer Poelaert. Het komt dan ook aan de Raad van Bestuur toe om een einde te stellen aan die managementovereenkomst op basis van de revocatie waartoe de Ministerraad heeft besloten. Tot daar het antwoord van de minister.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Wij zullen nauwgezet toezien op de selectie- en aanstellingsprocedure van een nieuwe gedelegeerde bestuurder. Als de vorige regering de vooropgezette procedure had geëerbiedigd en de eerst gerangschikte laureaat had aangesteld, dan zou men vandaag niet zijn beland in zo'n dramatische situatie voor het leiderschap van de instelling.

Wij zullen dus nauwgezet toezien op zowel de lopende ontslagprocedure, de profielbeschrijving voor de nieuwe functie, als op de aanstelling en vooral de selectie van het nieuwe leiderschap. De politieke inmenging in de topbenoemingen bij BTC van de jongste vier à vijf jaar heeft de goede werking van de instelling zelf in het gedrang gebracht. Ik hoop dat alle betrokkenen zich vandaag bewust zijn van de ernst van de situatie.