3-51

3-51

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 APRIL 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van FinanciŽn en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over ęde huisvesting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en MannenĽ (nr. 3-281)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen moet weldra een nieuwe huisvesting zoeken. Totnogtoe was het instituut gehuisvest in het hoofdgebouw van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de Belliardstraat. Het gerucht doet de ronde dat het in allerijl en vůůr 1 juli moet verhuizen om plaats te maken voor het kabinet van minister Vandenbroucke.

1. Kan de minister bevestigen dat het instituut moet verhuizen uit het gebouw van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg?

2. Tegen welke datum moet de verhuizing gebeuren?

3. Is er al een nieuwe huisvesting voor het instituut? Is het contract met de Regie der gebouwen reeds ondertekend?

4. Zal het instituut na zijn verhuizing nog kunnen beschikken over de logistieke steun van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg?

5. Had de aanwezigheid van de voorzitter van het directiecomitť van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de raad van bestuur van het instituut niet de bedoeling het instituut in de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te verankeren? Indien het instituut inderdaad moet verhuizen, dan rijzen er toch vragen bij het nut van die verankering.

De heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn. - Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen moet het gebouw in de Belliardstraat inderdaad verlaten omdat het gebouw is verkocht. Contractueel werd met de koper overeengekomen om het gebouw tegen 31 december 2004 te ontruimen.

Oorspronkelijk was gepland het instituut samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg onder te brengen in een gehuurd gebouw met de naam Eurostation. Bij het aantreden van de nieuwe regering werd echter een staatssecretaris benoemd die toegevoegd is aan de minister van Werk en Pensioenen. Zij zal nu samen met de minister in dat gebouw worden gehuisvest. De Regie der gebouwen is op de hoogte van het probleem en zal voor het instituut een gepaste huisvesting voorstellen op basis van het behoefteprogramma van de instelling. Het instituut heeft beloofd om dit behoefteprogramma zo spoedig mogelijk mee te delen.

De vierde en de vijfde vraag betreffen eigenlijk een bevoegdheid van de minister van Werk en Pensioenen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het instituut moet dus plaats maken voor het kabinet van staatsecretaris Van Brempt of minister Vandenbroucke. Ik betreur dat de werkzaamheden van het instituut door de verhuizing in het gedrang komen. In 2003 kon het niet operationeel worden wegens de verkiezingen en dit jaar zijn er talrijke materiŽle beslommeringen, waarvan de verhuizing er slechts ťťn is. Hopelijk zal het instituut in 2005 eindelijk operationeel zijn. Misschien kan het instituut worden ondergebracht in het gebouw dat gelegen is naast het gebouw van de vzw Amazone, dat enkele jaren geleden door de Regie der Gebouwen werd aangekocht. Het desbetreffende pand moet nog worden gerestaureerd.

Uiteraard gaat de voorkeur uit naar de huisvesting van het instituut binnen de FOD Werkgelegenheid en Arbeid, maar als dat niet mogelijk is, pleit ik expliciet voor de huisvesting in Amazone-bis, zoals het gebouw al gemeenzaam genoemd wordt. Bij de renovatie kan daar dan rekening mee worden gehouden.

De heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn. - Dat is wellicht een mogelijkheid, maar wij moeten een behoefteprogramma afwachten.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het is belangrijk dat een kleine cel, zoals het instituut, een beroep kan doen op de materiŽle steun van een grotere administratie, want anders moeten alle diensten worden verdubbeld. Dat zal een grote meerkost met zich meebrengen en leiden tot ineffectiviteit van een instituut dat zelfs nog steeds geen begroting heeft.