3-47

3-47

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 MAART 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de minister van FinanciŽn over ęde schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek CongoĽ (nr. 3-184)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De Democratische Republiek Congo heeft een grote schuld ten aanzien van BelgiŽ.

1. Hoeveel bedroeg de totale schuld op 1 januari 2004

a. voor leningen van staat tot staat;

b. voor de Nationale Delcrederedienst

2. Welke schuldkwijtscheldingen heeft BelgiŽ tot op 1 januari 2004 toegekend

a. voor leningen van staat tot staat;

b. voor de Nationale Delcrederedienst

3. Volgens welk mechanisme gebeuren de operaties van schuldkwijtschelding?

4. Op welk budget werd de schuldkwijtschelding ingeschreven en aan welke waarde? Wordt deze schuldkwijtschelding meegerekend in de 0,7% voor ontwikkelingssamenwerking en aan welke waarde?

De heer Marc Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - Wat de leningen van staat tot staat betreft, bedraagt de schuld van de Democratische Republiek Congo tegenover BelgiŽ 134,93 miljoen euro. Hierbij dient nog een kredietlijn te worden gevoegd die door de Nationale Bank van BelgiŽ geopend werd met staatswaarborg en waarvan het beoogde bedrag werd overgenomen door de Schatkist. Het bedrag bedraagt 49,64 miljoen euro in hoofdsom en 38 miljoen euro in achterstallige rente.

Bij de vorderingen van de Nationale Delcrederedienst gaat het om vorderingen verzekerd voor rekening van de staat ten bedrage van 974,13 miljoen euro en vorderingen verzekerd voor eigen rekening van de Nationale Delcrederedienst voor een bedrag van 87,95 miljoen euro.

Op 13 september 2002 hebben de crediteurenlanden van de Club van Parijs een akkoord gesloten met de Democratische Republiek Congo ter herschikking van de publieke buitenlandse schuld. Wat BelgiŽ betreft, werd een voorstel tot herschikking van de overheidsschuld voor de leningen van staat tot staat voorgelegd dat nog dient te worden ondertekend. Het bedrag van de herschikking beloopt 61,11 miljoen euro. Voor de commerciŽle schuld werd 67% kwijtschelding toegestaan, zijnde 555,75 miljoen euro voor rekening van de staat en 50,01 miljoen euro voor rekening van de Nationale Delcrederedienst.

Het mechanisme dat door de Club van Parijs werd aanvaard, is een kwijtschelding ťn herschikking van de schuld in het kader van het HIPC-initiatief. De doelstelling van deze eerste fase is de Congolese autoriteiten toe te laten macro-economische maatregelen te nemen voor de schuldvermindering en tevens ten gunste van projecten voor armoedebestrijding. Vanaf het ogenblik dat Congo zijn voltooiingspunt bereikt in het kader van het HIPC-initiatief, zullen de crediteurenlanden, waaronder BelgiŽ, overgaan tot een kwijtschelding van de schuldenstock.

De middelen voor de financiering van de herschikkingen en kwijtscheldingen van de armste landen met een hoge schuldgraad zijn ingeschreven op de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De schuldkwijtscheldingen komen in aanmerking voor de berekening van de 0,7% van het BBP voor de nominale waarde.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank de minister voor de door hem verstrekte informatie. We zullen ze opnemen in ons rapport bij de reeks aanbevelingen die de Senaat binnenkort zal doen met betrekking tot de samenwerking tussen BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo. Dan kunnen we er ook op terugkomen.