3-573/1

3-573/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

19 MAART 2004


Wetsvoorstel tot invoering van een eenvormige wijze van afgifte van kiezers- en personenlijsten uit de bevolkingsregisters

(Ingediend door mevrouw Erika Thijs)


TOELICHTING


1. Tal van wettelijke bepalingen verplichten de gemeentebesturen exemplaren of afschriften van kiezerslijsten af te leveren aan eenieder die er zich schriftelijk toe verbindt een kandidatenlijst voor te leggen of zelf als kandidaat bij de verkiezingen op te komen.

Gemandateerden van politieke partijen kunnen de lijsten slechts verkrijgen nadat ze daartoe binnen de voorgeschreven termijn bij aangetekend schrijven een aanvraag hebben gericht aan de burgemeester.

De concrete modaliteiten verschillen : de Europese verkiezingen vergen een aanvraag uiterlijk de vijfentwintigste van de derde maand die voorafgaat aan die tijdens dewelke de verkiezing plaatsvindt (artikel 2, tweede lid, 1º, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement); voor de verkiezingen van Kamer en Senaat : uiterlijk de drieëndertigste dag voor die van de verkiezing (artikel 17, § 1, eerste lid, Kieswetboek); voor de verkiezingen van de Raden : uiterlijk de eerste dag van de tweede maand die voorafgaat aan die van de gewone verkiezing (artikel 3 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 7bis, § 1, van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, artikel 3bis, § 1, van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad worden verkozen).

Elke politieke partij kan kosteloos twee exemplaren of afschriften van deze lijst verkrijgen, voor zover ze een kandidatenlijst indient; voor bijkomende exemplaren geschiedt de afgifte tegen betaling van de kostprijs; dit geldt eveneens voor personen die als kandidaat opkomen en exemplaren of afschriften van de kiezerslijsten wensen te verkrijgen.

2. Een omzendbrief van 18 mei 1989 verbood de afgifte van de kiezerslijsten op magnetische drager (magneetband, diskette, cassette, CD-rom, ...) of in de vorm van een microfilm.

Rekening houdend met de moderne reproductieprocédés, bepaalde de Omzendbrief van 7 juli 2000 betreffende de afgifte van de lijsten van kiezers dat exemplaren ook op magnetische drager of microfilm mochten worden afgeleverd.

Deze bepaling werd herbevestigd op 21 december 2002 (omzendbrief betreffende de afgifte van de kiezerslijsten en van personenlijsten uit de bevolkingsregisters).

3. Deze informatieverstrekking verloopt echter in de verschillende gemeenten nog steeds niet op een eenvormige wijze. Ook het niet-gebruik van elektronische dragers zorgt vaak voor vertragingen bij de aflevering van de lijsten, waardoor zij niet steeds nog even nuttig kunnen worden aangewend voor verkiezingsdoeleinden.

Het is daarom van belang dat, gelet op de informatisering van de gemeentebesturen, de kiezerslijsten en personenlijsten uit het bevolkingsregister in het kader van verkiezingsdoeleinden voortaan steeds op eenvormige elektronische drager dienen te worden medegedeeld.

Dit voorstel beoogt deze verplichting op te nemen in de van toepassing zijnde wetgeving. Deze regeling verlicht aldus de administratieve rompslomp in de gemeentebesturen, zorgt voor een snelle en praktische dienstverlening aan de kandidaten en hun partijen en verzekert een betrouwbare informatieverstrekking voor de kiezers.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikelen 2 tot 6

Inzake de kiezerslijsten met betrekking tot het Europese Parlement bepaalt de wet van 23 maart 1989 dat het Kieswetboek van overeenkomstige toepassing is. De voorgestelde toevoeging van een § 2bis in artikel 17 van het Kieswetboek geldt derhalve ook voor de kiezerslijsten van het Europees Parlement, en noodzaakt geen wijziging van de wet van 23 maart 1989.

Dit is wel het geval voor de wetgeving die betrekking heeft op de kiezerslijsten voor de Raden.

Ook het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister moet worden aangepast.

Artikel 7

De inwerkingtreding van dit voorstel wordt bepaald op 13 januari 2004, hetzij zes maanden voor de eerstkomende verkiezingen voor de Raden en het Europees Parlement op 13 juni 2004. Deze termijn stemt overeen met de termijn opgenomen in artikel 7, c), van het koninklijk besluit van 16 juli 1992, waarin wordt voorzien dat de politieke partijen tijdens de zes maanden die voorafgaan aan de datum van een gewone verkiezing voor verkiezingsdoeleinden op schriftelijke aanvraag de personenlijsten kunnen opvragen bij het gemeentebestuur.

Aanvragen die aldus gebeurden binnen deze periode van zes maanden maar voor de bekendmaking van deze wet kunnen aldus nog worden ingewilligd.

Erika THIJS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 3bis van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad worden verkozen, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, wordt een § 2bis ingevoegd, luidende :

« § 2bis. De exemplaren of afschriften van de kiezerslijst worden ter beschikking gesteld op elektronische dragers. »

Art. 3

In artikel 7bis van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, wordt een § 2bis ingevoegd, luidende :

« § 2bis. De exemplaren of afschriften van de kiezerslijst worden ter beschikking gesteld op elektronische dragers. »

Art. 4

In artikel 17 van het Kieswetboek, gewijzigd bij de wet van 30 juli 1991, wordt een § 2bis ingevoegd, luidende :

« § 2bis. De exemplaren of afschriften van de kiezerslijst worden ter beschikking gesteld op elektronische dragers. »

Art. 5

In artikel 3 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur wordt een § 2bis ingevoegd, luidende :

« § 2bis. De exemplaren of afschriften van de kiezerslijst worden ter beschikking gesteld op elektronische dragers. »

Art. 6

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregister en uit het vreemdelingenregister wordt aangevuld met een tweede lid, luidende :

« Deze lijsten worden ter beschikking gesteld op elektronische dragers. »

Art. 7

Deze wet heeft uitwerking met ingang van 13 januari 2004.

11 februari 2004.

Erika THIJS.