3-46

3-46

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 MAART 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de werkingsmiddelen en de projectsubsidies voor het Federaal Borstvoedingscomité» (nr. 3-171)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het ontslag van de voorzitter van het Federaal Borstvoedingscomité» (nr. 3-170)

De voorzitter. - Ik stel voor deze vragen om uitleg samen te voegen. (Instemming)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - In oktober 2001 trad het Federaal Borstvoedingscomité in werking. Een belangrijke taak van dat comité is het maatschappelijk debat steunen over het belang van borstvoeding door informatie- en sensibiliseringsacties. Ons land scoort inzake sensibilisering zeer slecht binnen Europa.

Ook het project van de babyvriendelijke ziekenhuizen is hierbij belangrijk. België is een van de enige landen in Europa met geen enkel erkend `babyvriendelijk ziekenhuis', maar de eerste erkenning zal wel een van de volgende dagen gebeuren. Dat project wordt op kleine schaal gepromoot door deskundige NGO's, maar door een gebrek aan middelen heeft het in ons land nog niet de verhoopte resultaten kunnen verwezenlijken. De voortzetting van dat project zou dan ook een van de specifieke taken worden van het Federaal Borstvoedingscomité.

Van 31 maart tot 2 april zal in Barcelona op initiatief van UNICEF een congres plaatsvinden voor de coördinatoren van de babyvriendelijke ziekenhuizeninitiatieven van de geďndustrialiseerde landen. We hebben vernomen dat geen middelen kunnen worden vrijgemaakt om een afgevaardigde van het Federaal Borstvoedingscomité naar Barcelona te sturen. Ons land zal dus niet vertegenwoordigd zijn op het congres, tenzij een vrijwilliger op eigen kosten gaat. Naast het gebrek aan werkingsmiddelen werd nog steeds geen regeling getroffen voor de terugbetaling van de vervoerskosten van de vrijwillige leden van het comité.

Op de vraag om uitleg die ik op 31 juli 2003 aan de minister stelde, antwoordde hij dat gewacht werd op de positieve adviezen van de Inspectie van Financiën, van de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid en van de minister van Begroting en Overheidsbedrijven, omdat het ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de vergoedingen van de leden van het Federaal Borstvoedingscomité slechts na ontvangst van de adviezen aan het staatshoofd ter ondertekening kan worden voorgelegd. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad kunnen de vervoerskosten en presentiegelden van de leden eindelijk worden uitbetaald. Als ik goed ben ingelicht, werd tot op heden nog steeds geen sluitende regeling getroffen. Mag ik erop wijzen dat die zaak al aansleept sedert 2001 en dat het comité nog steeds niet over middelen beschikt?

Ik had dan ook graag vernomen of de positieve adviezen van de verschillende ministeries reeds werden meegedeeld en wanneer het koninklijk besluit dat de vergoedingen voor de leden van het comité regelt, zal worden gepubliceerd. Is voor de werking van het Federaal Borstvoedingscomité reeds een plaats voorbehouden binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, zoals de minister aankondigde in antwoord op mijn vraag om uitleg van 31 juli 2003? Ik begrijp dat de voorzitter van het Federaal Borstvoedingscomité onlangs zijn ontslag heeft aangeboden. Hij was totaal ontmoedigd door de problematische financiering, het gebrek aan erkenning en ondersteuning van de projecten die door het comité werden uitgewerkt, en door een gebrek aan administratieve ondersteuning. Weliswaar werd een medewerker aangewezen, maar dat betekent nog niet dat die de vereiste kwalificaties heeft. Het onslag van de voorzitter is betreurenswaardig. Ik heb hem meermaals ontmoet. Hij was deskundig en wou zich ten volle inzetten voor de goede werking van het comité. Zijn ontslag zal de pas op gang gekomen van de werking van het comité in het gedrang brengen. Hopelijk is zijn ontslag voor de overheid een signaal om spoed achter de zaak te zetten en beleidssteun te verlenen.

Ik zou dan ook graag vernemen hoe de minister reageert op het te betreuren ontslag van de voorzitter van het comité. Hoe zal de deskundige werking van het comité in de toekomst worden gegarandeerd en hoe zal het comité op de nodige erkenning kunnen rekenen voor zijn specifieke opdracht? Hoe zal de procedure worden ingeleid voor de aanstelling van een nieuwe voorzitter?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Ik betreur het ontslag van de heer Goyens, voorzitter van het Federaal Borstvoedingscomité en vertegenwoordiger van het Belgisch Comité van UNICEF. Hij beschikt inderdaad over een grote ervaring en zijn ontslag brengt het comité dan ook schade toe. Het comité heeft ondanks het gebrek aan middelen en personeel naar best vermogen gefunctioneerd. De wet voorziet nochtans in een administratief kader van twee personen. Deze problematiek dateert reeds van bij de oprichting in 1999 en sleept dus al geruime tijd aan.

Ik zal de FOD Volksgezondheid de opdracht geven op korte termijn de nodige financiële middelen vrij te maken, meer bepaald voor het betalen van de presentiegelden en de vervoerskosten van de leden. Dat is inderdaad een minimum en mevrouw de Bethune heeft helemaal gelijk wanneer ze dat hier nogmaals herhaalt. Ze bracht het al in juli van vorig jaar ter sprake en het spijt me dat dit nog altijd niet geregeld is. Ik zal eveneens de opdracht geven op korte termijn de twee personeelsleden waarin de wet voorziet, ter beschikking van het Borstvoedingscomité te stellen.

Ten derde zal ik de heer Goyens vragen op zijn beslissing terug te komen. Ik hoop dat hij dit inderdaad zal doen. Indien hij bij zijn beslissing blijft, zal ik me tot het Belgisch Comité van UNICEF richten om een andere kandidaat voor te stellen, maar ik hoop dat dit niet nodig zal zijn.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank de minister voor zijn antwoord en ik hoop dat hij in het uitvoeren van zijn beleid even effectief zal zijn als hij vandaag was in het aangaan van engagementen.

De voorzitter. - De volgende vergadering vindt plaats donderdag 18 maart 2004 om 15 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 19.35 uur.)