3-44

3-44

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 FEBRUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van ziektekosten voor een adoptiekind» (nr. 3-141)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De erkenning van een adoptiekind als lid van een gezin gebeurt op gemeentelijk vlak door de politiediensten, die ter plaatse de gezinssamenstelling vaststellen. Wanneer het kind uit het buitenland komt, gebeurt dat zodra het kind in België is aangekomen. In de praktijk geldt de vaststelling maar wanneer de adoptieouders en het adoptiekind daadwerkelijk in de woonplaats aanwezig zijn.

Concreet heeft deze werkwijze reeds betwisting teweeggebracht in het geval van de terugbetaling van ziektekosten die gemaakt zijn vóór de datum van vaststelling van de gezinssamenstelling, die bijvoorbeeld een dag na de aankomst van het kind in België gebeurde. Ik heb persoonlijk weet van een concreet geval waarbij een kind in het weekend aankwam en onmiddellijk naar het ziekenhuis moest, terwijl de vaststelling pas op maandag kon gebeuren. Enkel de vaststelling van de gezinssamenstelling in de woonplaats geldt immers als bewijs.

Is de minister van dit probleem op de hoogte? Is in overleg voorzien om een oplossing te vinden voor dat probleem?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Artikel 123, eerste lid, §3, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 bepaalt onder welke voorwaarden een geadopteerd kind als persoon ten laste kan worden ingeschreven. Het kind moet geadopteerd zijn door de betrokken gerechtigde of diens echtgenoot, de samenwonende persoon of een ascendent. Het kind moet jonger zijn dan 25 jaar. Er wordt evenwel niet vereist dat deze kinderen in het Rijksregister ingeschreven zijn en dat ze in de samenstelling van het gezin zijn opgenomen.

Het kind kan als persoon ten laste worden ingeschreven vanaf het ogenblik dat de voorwaarden zijn vervuld, in voorkomend geval met terugwerkende kracht. De tegemoetkoming van de verplichte verzekering is mogelijk zodra is vastgesteld dat het om een persoon ten laste gaat, dus ongeacht of het kind reeds is opgenomen in de officiële vaststelling van de gezinssamenstelling.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank de minister voor dit duidelijke antwoord. Ik denk dat de adoptieouders en de verenigingen die mij dit probleem hebben gesignaleerd, op basis hiervan kunnen voortwerken.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

-De Senaat gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.

(De vergadering wordt gesloten om 20.05 uur.)