3-44

3-44

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 FEBRUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie» (nr. 3-138)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Op het einde van de vorige legislatuur werden deze twee wetten goedgekeurd. Ze hielden een ingrijpende doch tegelijk hoogst noodzakelijke wijziging in van het adoptierecht, zowel wat betreft de landelijke als de interlandelijke adoptie.

Beide wetten werden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 16 mei 2003. Tot op heden is er echter nog geen koninklijk besluit dat de datum van inwerkingtreding bepaalt.

Deze datum is van zeer groot belang voor de personen die heden in een lopende adoptieprocedure zitten en die zich afvragen of de oude dan wel de nieuwe wet op hen van toepassing zal zijn. Vooral inzake de wet van 24 april 2003 is dit van zeer groot belang.

Op 31 juli 2003 stelde ik hieromtrent reeds een vraag om uitleg aan de Minister (nr. 3-4). Op dat moment kon er nog geen concrete timing vooropgesteld worden. Transparantie in dit dossier is echter voor de betrokken adoptieouders en adoptiekinderen van het grootste belang. Ik neem aan dat intussen al enkele stappen zijn gezet en dat u meer zekerheid kunt geven. Vorige week zou in het Vlaams Parlement de discussie rond deze problematiek geopend zijn en wordt daar naar een oplossing gezocht om zich overeenkomstig de nieuwe wetten in te schrijven.

Wanneer precies voorziet de regering de publicatie van de koninklijk besluiten aangaande de inwerkingtreding van voornoemde wetten?

Werd er reeds een samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen voorbereid? Wat zijn de krachtlijnen van dit akkoord?

Werd er reeds een centrale federale autoriteit aangeduid bij de FOD justitie? Zo ja, welke is deze autoriteit die toeziet op de inwerkingtreding van de wetten die werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 mei 2003?

Zijn de betrokken kandidaat-adoptanten tijdig ingelicht over de rechten die zij hebben overeenkomstig de overgangsmaatregel vervat in artikel 21 van de wet van 24 april 2003, zoals de Minister beloofde in haar antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 3-4 van 31 juli 2003 in dit verband?

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Madame de Bethune, je sais que vous suivez de près tous les dossiers relatifs à l'enfance et à la famille. Vous savez que je m'y intéresse aussi tout particulièrement et que je tiens à ce que la réforme de la loi relative à l'adoption puisse rapidement trouver une issue dans le cadre des arrêtés royaux d'application et de la concertation avec les communautés. J'ai d'ailleurs rencontré Mme Byttebier à cet effet et j'espère que nous pourrons terminer les travaux le plus rapidement possible. S'il existe quelques difficultés, nous pouvons néanmoins nous réjouir de quelques avancées.

Pour ce qui concerne le projet d'accord de coopération, les activités du groupe de travail ont repris. Les lignes directrices de la préparation du projet d'accord sont les suivantes :

De centrale federale autoriteit zal opgericht worden in de schoot van de FOD Justitie door een ministerieel besluit waaraan nog wordt gewerkt. Voor de oprichting ervan is nog overleg nodig. In principe moet de dienst eind 2004 worden geïnstalleerd.

Les candidats adoptants seront avertis en temps opportun de l'entrée en vigueur de la loi, ainsi que de l'impact qu'aura cette dernière sur les procédures en cours.

Il me reste à dégager quelques principes, notamment quant à la possibilité pour le tribunal de la jeunesse d'ordonner une enquête sociale.

Vous savez qu'en adoption interne, les candidats qui sont déjà passés par une institution communautaire agréée, ont fait l'objet d'une étude sociale approfondie. Il convient d'examiner s'il est absolument nécessaire, en application de la loi, de recommencer toute la filière ou si l'on ne peut pas travailler en bonne intelligence avec les institutions agréées au meilleur profit des candidats adoptants.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank de minister voor haar antwoord en kan haar alleen maar aanmoedigen om dit dossier doortastend aan te pakken.