3-43

3-43

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 FEBRUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de stijging van het aantal zwaarlijvige tieners in ons land» (nr. 3-122)

De voorzitter. - Mevrouw Isabelle Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en de Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, antwoordt namens de heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Meerdere onderzoeken tonen aan dat het zeer slecht gesteld is met het gewicht van onze jongeren. Uit een wereldwijde Deense wetenschappelijke studie, waarbij 30.000 tieners uit vijftien landen werden onderzocht, blijkt dat Vlaamse meisjes van vijftien jaar na de Verenigde Staten het meest met zwaarlijvigheid kampen. Nog volgens dat onderzoek kampt 7% van de Vlaamse vijftienjarige meisjes en 4% van de jongens van die leeftijd met obesitas. Ook volgens de Leuvense professor jeugdgezondheidszorg Karel Hoppenbrouwers is obesitas bij jongeren in twintig jaar uitgegroeid tot een epidemie.

Overgewicht vormt ook een directe aanleiding tot het ontwikkelen van diabetes, een ziekte waarvoor artsen al jaren waarschuwen dat ze een epidemie wordt.

Het probleem is dus niet meer te onderschatten, noch weg te denken uit onze maatschappij.

Graag had ik van de minister vernomen wat zijn beleid inzake deze problematiek is.

Wat is deze legislatuur al gebeurd om dit probleem te counteren? Welke maatregelen wil de minister in de toekomst nemen?

Zwaarlijvigheid is niet alleen een probleem met fysieke gevolgen. Heel wat kinderen ervaren ook zware psychische gevolgen van hun zwaarlijvigheid. Hoe treedt de minister op dit vlak op?

Dat er nood is aan degelijke opvangprogramma's voor zwaarlijvige jongeren bewijst het succes van het zeepreventorium in De Haan, dat een tegenhanger heeft in Wallonië, waar tientallen kinderen op een lange wachtlijst staan. Hoe wil de minister dit probleem verder aanpakken?

Deze problematiek behoort deels tot de federale bevoegdheid en is deels een gemeenschapsmaterie. Minister Byttebier antwoordde op een gelijkaardige vraag van Trees Merckx in het Vlaams Parlement dat dit aspect behoort tot de bevoegdheid van minister Demotte door erop te wijzen dat het medisch pediatrisch centrum van De Haan een conventie met het RIZIV heeft gesloten en bijgevolg tot de bevoegdheid van de federale instanties behoort.

De directe medische kosten die te wijten zijn aan obesitas bedroegen 26,6 miljard frank in 1999 bij het RIZIV. Preventie in samenwerking met de gemeenschappen is dus noodzakelijk. Op welke manier wil de minister hier werk van maken?

Het probleem van de toename van diabetespatiënten moet dringend worden aangepakt. Hoe wil de minister dat realiseren?

Is de minister van plan de voedingsindustrie bij de preventieprojecten te betrekken? Kan er op ongezonde voeding, zoals chips en cola, geen mededeling worden geplaatst of zal de minister andere maatregelen overwegen? Minister Byttebier antwoordde in het Vlaams Parlement dat ze ervan overtuigd is dat de voedingsindustrie kan bijdragen tot dit aspect van de gezondheidspreventie door de consumenten te informeren over de voedingswaarde van de producten, maar ook in dit verband verwijst ze naar het federaal bevoegdheidsniveau, meer in het bijzonder naar minister Van den Bossche, bevoegd voor consumentenzaken.

Ik kan niet genoeg benadrukken dat dit probleem, dat al te vaak wordt gebagatelliseerd, vooral als het over jongeren gaat, die hun gezondheidskapitaal nochtans moeten beheren om later gezond te kunnen leven, niet alleen belangrijk is voor het welzijn en de ontplooiing van het individu, maar eveneens voor het algemeen welzijn van onze samenleving, evenals voor de Staatskas.

Mme Isabelle Simonis, secrétaire d'État aux Familles et aux Personnes handicapées ; adjointe au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. - Le nombre d'adolescents et d'enfants obèses ou présentant une surcharge pondérale en Belgique est inquiétant. De plus, il est en constante augmentation.

L'obésité et le surpoids sont souvent associés à certaines maladies telles que l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type II. L'occurrence de ces maladies va également croissant au sein de la population belge.

C'est pourquoi, en réponse à vos questions, le ministre se propose de réaliser, en collaboration avec ses homologues des communautés et des régions, un plan global « nutrition et santé » qui reprendra, notamment, les points soulevés dans cette question.

Le ministre remercie l'honorable membre pour ses idées et pour les questions évoquées qui contribueront sans aucun doute à la réflexion.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank de staatssecretaris voor dit beknopt antwoord en neem acte van het engagement van minister Demotte. Dat hij een globaal plan wil opstellen verheugt me zeer en ik zal de zaak dan ook van zeer nabij volgen en de minister hierover geregeld vragen stellen. Het is hoog tijd dat ook op federaal niveau het bewustzijn rond deze problematiek groeit.