3-43

3-43

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 FEBRUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over źde bespreking van het jaarlijks verslag van de Regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995╗ (nr. 3-121)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Op 9 oktober 2002 werd in de Senaat het verslag van de regering besproken betreffende haar gelijkekansenbeleid in 2001. Zoals op de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 is beslist moet de regering jaarlijks een verslag opstellen over haar gelijkekansenbeleid en dat aan het Parlement ter bespreking voorleggen in aanwezigheid van de vrouwenbeweging en eventuele buitenlandse delegaties.

Tot op heden is het regeringsverslag voor 2002 nog niet aan het Parlement voorgelegd.

Teneinde het beleid van de verschillende departementen op het vlak van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen, te kunnen evalueren om nieuwe maatregelen en denkpistes voor het toekomstig beleid te kunnen uitstippelen, had ik graag van de minister vernomen wanneer het regeringsverslag voor 2002 in het Parlement zal besproken worden en of daarvoor al voorbereidingen getroffen zijn. Aangezien we nu al in 2004 zijn, wil ik ook graag weten hoever het staat met het rapport over 2003.

Mevrouw Marie Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - Het jaar 2003 was een bewogen jaar omwille van de verkiezingen. Daarom was het niet mogelijk om in 2003 het nuttige overleg te starten en een kwaliteitsverslag op te stellen. Bovendien heeft de oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heel wat tijd in beslag genomen.

Ik heb echter het genoegende Senaat mee te delen dat de beslissing is genomen om voor de periode 2002-2003 een dubbel verslag aan het Parlement voor te stellen. Dat zal voor het zomerreces worden ingediend.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank de minister voor haar antwoord en kijk uit naar het verslag. Ik wens haar ook veel succes met de installatie van het Instituut, dat weliswaar al bestaat, maar waar nog een en ander moet gebeuren voor het echt operationeel wordt. Ik hoop dat dit snel kan.