3-43

3-43

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 FEBRUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

In memoriam de heer Arthur Gilson, minister van Staat.

Verzoekschrift

Commissie voor taalinspectie bij het leger

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de invoering van een tariefstructuur voor de erelonen van advocaten en notarissen» (nr. 3-199)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de opflakkering van het antisemitisme in België» (nr. 3-201)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht» (nr. 3-204)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de naleving door de Verenigde Staten van de internationale overeenkomsten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer» (nr. 3-196)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de capaciteit van de treinen bij gratis woon-werkverkeer» (nr. 3-202)
Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de prefinanciering van de Liefkenshoekspoortunnel» (nr. 3-203)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de procedure om 2500 bijkomende operationele politieambtenaren op straat te laten functioneren» (nr. 3-192)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de voertuigen die bij schemer en in het donker geflitst worden» (nr. 3-200)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het feit dat we in België het veiligste donorbloed ter wereld hebben en de risico's terzake» (nr. 3-191)
Mondelinge vraag van de heer Jan Van Duppen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de medische vragenlijst voor bloeddonoren van het Rode Kruis» (nr. 3-193)

Wetsontwerp houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst (Stuk 3-443) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 3-300)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Werk en Pensioenen over «de regeringsbeslissingen in verband met de langdurig werklozen» (nr. 3-126)

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van 25 juni 2002 en van 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom, en met de Bijlage (Stuk 3-436)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten, gedaan te New York op 14 december 1973 (Stuk 3-397)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1ş Eerste Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en Gemeenschappelijke Verklaringen;
2ş Tweede Protocol waarbij aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaalde bevoegdheden worden toegekend inzake de uitlegging van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980,
gedaan te Brussel op 19 december 1988 (Stuk 3-398)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Republiek Slovenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, gedaan te Wenen op 16 november 1992 (Stuk 3-399)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie, en met de Gemeenschappelijke Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996 (Stuk 3-402)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Regering van de Federale Republiek Joegoslavië betreffende de terug- en overname van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, en met het Uitvoeringsprotocol en zijn Bijlagen 1 tot 8, gedaan te Belgrado op 19 juli 2002 (Stuk 3-404)
Voorstel van resolutie betreffende de Akkoorden van Genčve (van de heren Pierre Galand en Philippe Mahoux, Stuk 3-384)
Wetsontwerp houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst (Stuk 3-443) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 3-300)

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Werk en Pensioenen over «de dienstencheques» (nr. 3-132)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Financiën over «de toepassing van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen en de noodzakelijke verduidelijkingen» (nr. 3-133)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk over «het pesten binnen de overheidsbedrijven» (nr. 3-131)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de 9,32 miljoen Europese landbouwsubsidies die België moet terugbetalen» (nr. 3-135)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de bespreking van het jaarlijks verslag van de Regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995» (nr. 3-121)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de aandacht voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de agenda van het Iers Europees Voorzitterschap» (nr. 3-134)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de invoering van een bestelsysteem voor alle federale diensten» (nr. 3-130)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de preventieve opsporing van baarmoederhalskanker» (nr. 3-111)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de stijging van het aantal zwaarlijvige tieners in ons land» (nr. 3-122)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de publicatie op het Internet van gecoördineerde teksten in het Duits» (nr. 3-129)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Intrekking van wetsvoorstellen
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Antwoorden van de regering op een resolutie van de Senaat
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Hoge Raad voor de Justitie