3-41

3-41

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 5 FEBRUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen» (nr. 3-107)

De voorzitter. - Mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, antwoordt namens de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De functie van commissaris-generaal is al een hele tijd vacant. De selectieprocedure hiervoor zou al begonnen zijn. De onafhankelijkheid van de commissaris-generaal is kapitaal. Ik ben van mening dat de benoeming van een commissaris-generaal op objectieve gronden moet gebeuren.

Ook de transparantie van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen is van kapitaal belang. Zo is een jaarverslag een essentiële bron van informatie en is er ook nood aan regelmatige cijfers over beslissingen per nationaliteit, erkenningen per nationaliteit, achterstand per fase en nationaliteit, enzovoorts.

Sinds 2000 is er geen jaarverslag van het Commissariaat-generaal meer verschenen. Nochtans is de publicatie van een jaarverslag een wettelijke verplichting volgens artikel 57/28 van de vreemdelingenwet.

Graag had ik van de minister vernomen welke procedure hij zal volgen om de nieuwe commissaris-generaal voor de vluchtelingen te benoemen. Wordt daarvoor een examen uitgeschreven? Zo ja, binnen welke termijn zal dat gebeuren?

Ik verneem nu dat de jaarverslagen zopas ter griffie werden neergelegd. Waarom gebeurde dat met zoveel vertraging? Kan de minister garanderen dat die verslagen in de toekomst binnen de wettelijke termijn aan het parlement zullen worden overgezonden?

Mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. - De minister van Binnenlandse Zaken wenst op korte termijn een kandidaat voor te dragen voor het ambt van commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Aangezien de commissaris-generaal zijn ambt in volledige onafhankelijkheid moet kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat die persoon op basis van objectieve criteria wordt gekozen. Bij gebreke aan een wettelijke regeling heeft de minister zijn diensten opgedragen een selectieprocedure uit te werken die de grootst mogelijke garanties biedt inzake onafhankelijkheid en geschiktheid.

Verder wijst de minister erop dat hij de in één band gebundelde jaarverslagen van het commissariaat-generaal met betrekking tot de jaren 2001 en 2002 ter beschikking heeft gesteld van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het jaarverslag 2003. Zodra de minister dat ontvangt, zal het aan de voorzitters van Kamer en Senaat worden overgezonden.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Dat de jaarverslagen zijn neergelegd, ben ik uiteindelijk ook te weten gekomen, het eerste wel met meer dan twee jaar vertraging. Ik noteer dat de voorbereiding van het jaarverslag 2003 vordert. Dat is hoopgevend. We moeten de kwaliteit van die verslagen natuurlijk nog afwachten.

Ik heb echter niet begrepen welke procedure de minister voorstelt voor de voordracht van een commissaris-generaal. Er is blijkbaar wel al met een procedure gestart, maar ik heb niet begrepen welke criteria in aanmerking worden genomen.

Mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. - Ik heb precies geantwoord dat bij gebrek aan een wettelijke regeling de diensten werd opgedragen om een selectieprocedure uit te werken die de grootst mogelijke garanties kan bieden inzake onafhankelijkheid en geschiktheid.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De procedure wordt dus uitgewerkt.

Wanneer kan de minister ons die procedure voorstellen?

Mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. - Op dit moment kan ik dat niet meedelen, maar ik zal niet nalaten daarover bijkomende inlichtingen op te vragen en u die te laten geworden.