3-39

3-39

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 JANUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen, over «de uitbreiding van het ouderschapsverlof» (nr. 3-174)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Met belangstelling vernemen we vandaag via de media dat de staatssecretaris pleit voor de uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof. Vanuit CD&V pleiten wij hiervoor reeds geruime tijd. Na een groot CD&V-congres in Antwerpen diende ik twee jaar geleden in de Senaat een wetsvoorstel in teneinde het recht op ouderschapsverlof in de tijd te verdubbelen, de uitkering te verdubbelen, meer flexibel te maken en uit te breiden tot de kinderen 18 jaar oud zijn. We hebben ook voorstellen gedaan om meer vaders ertoe aan te zetten ouderschapsverlof te nemen. We zijn tevreden dat de staatssecretaris in dezelfde richting denkt en dat ze aan de regering concrete voorstellen wil voorleggen.

Welke beleidsstappen onderneemt de staatssecretaris voor de uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof? Kan ze hiervoor rekenen op de steun van de ministerraad? Net voor nieuwjaar heeft minister Vandenbroucke nog in de Senaatscommissie voor de Sociale Aangelegenheden gezegd dat hij een dergelijke maatregel niet zou ondersteunen omdat er geen begrotingsruimte voor is. Over twee jaar zou hij een zeer beperkte maatregel nemen. Hoe wordt de kostprijs van de maatregel berekend en met welke begrotingsruimte houdt de staatssecretaris rekening? CD&V zal de maatregel zeker ondersteunen omdat hij past binnen onze gezinsvisie.

Mevrouw Kathleen Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen. - De uitbreiding van het ouderschapsverlof staat in het regeerakkoord. Aangezien het ouderschapsverlof past in de ruime problematiek van het verzoenen van gezin en arbeid, is het evident dat ik, samen met de minister van Werk, bestudeer op welke manier we het ouderschapsverlof kunnen uitbreiden. Het wetsvoorstel dat mevrouw de Bethune indiende, pleit voor een zeer ruime uitbreiding van het ouderschapsverlof. Het wenselijke en het haalbare lopen hier echter niet samen. Het moet budgettair ook te verantwoorden zijn.

Het kranteninterview waarnaar de senator verwijst, peilde naar mijn intenties ter zake. De krijtlijnen die ik heb getrokken, vormen de grenzen waarbinnen ik, samen met de coalitiepartners, de uitbreiding van het ouderschapsverlof wil uitwerken. De uitbreiding van de uitkering is voor mij prioritair. In het interview heb ik nergens gesuggereerd dat het hier om een beslissing van de Ministerraad gaat.

Ik zal dit dossier agenderen op het conclaaf rond de kwaliteit van het leven. De bespreking zal moeten uitwijzen hoe groot de budgettaire ruimte is om het ouderschapsverlof uit te breiden. Vermoedelijk zal dit in 2004 niet kunnen. Ik zal wel pleiten voor een eerste uitbreiding in 2005.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik wens de staatssecretaris veel succes met haar voorstel. Ik hoop dat ze zo ver mogelijk zal gaan en de nodige budgettaire ruimte vindt. Ik heb meermaals benadrukt dat het geld dat we hiervoor uitgeven, bespaard kan worden op andere begrotingsposten. Ik hoop dat het niet bij een signaal blijft en dat er maatregelen worden genomen. We zullen dit beleidsaspect zeker steunen.