3-35

3-35

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 JANUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor (F) bij de Raad van State

Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht, wat betreft de oorlogsvrijwilligers (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-24)

Voorstel tot terugzending

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de hervatting van de gedwongen uitwijzingen» (nr. 3-131)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de kleine plofkoffer voor zelfstandigen» (nr. 3-132)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over «de beperking van de CO2-uitstoot» (nr. 3-134)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Werk en Pensioenen over «het boordpersoneel van Sabena» (nr. 3-130)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de minister van Financiën en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de start van de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen» (nr. 3-128)

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, gedaan te Kyoto op 18 mei 1973, gedaan te Brussel op 26 juni 1999 (Stuk 3-260)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 januari 2001 (Stuk 3-295)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003 (Stuk 3-363)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht, wat betreft de oorlogsvrijwilligers (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-24)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het evenwicht bij de federale politie» (nr. 3-86)

Voorstel van resolutie betreffende het toekennen van hulp aan Burundi (Stuk 3-410)

Bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de bevoegdheid voor de opleiding van de magistraten» (nr. 3-84)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de wijze waarop de collocatie georganiseerd wordt» (nr. 3-87)

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, gedaan te Kyoto op 18 mei 1973, gedaan te Brussel op 26 juni 1999 (Stuk 3-260)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 januari 2001 (Stuk 3-295)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003 (Stuk 3-363)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht, wat betreft de oorlogsvrijwilligers (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-24)
Voorstel van resolutie betreffende het toekennen van hulp aan Burundi (Stuk 3-410)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Indiening van een voorstel
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Gebruik der talen bij het leger