3-28

3-28

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 DECEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het geldgebrek bij het gerecht» (nr. 3-112)
Mondelinge vraag van de heer Luc Van den Brande aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de informatieverstrekking vanwege de FOD Buitenlandse Zaken en de federale ambassades aan de gewesten na de regionalisering van de wapenhandel» (nr. 3-111)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de uitgestelde storting van de voorschotten op postvergoedingen» (nr. 3-70)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de studie inzake de haalbaarheid van een beleid, naar Nederlands model, dat een inburgeringstraject met taallessen in het land van herkomst als voorwaarde stelt voor het bekomen van het recht van verblijf in België» (nr. 3-88)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de risicoanalyse voor het inzetten van brandweerhulp» (nr. 3-103)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het statuut van de brigadecommissarissen» (nr. 3-105)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Financiën over «het feit dat de nieuwe bedrijfsvoorheffingsschalen nog niet in het Belgisch Staatsblad werden bekendgemaakt» (nr. 3-110)
Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het aanhoudende geruzie in de Raad voor de mededinging» (nr. 3-104)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de werking van de Raad voor de mededinging» (nr. 3-113)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «ondernemingen met een precaire activiteit» (nr. 3-106)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de algemene, verplichte rampenverzekering» (nr. 3-108)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de prioriteiten van België met betrekking tot de Wereldhandelsorganisatie» (nr. 3-109)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het van start gaan van de Farmanet-toepassing vanaf 1 januari 2004» (nr. 3-102)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de gebrekkige financiering van de ondersteunende teams in de palliatieve zorg» (nr. 3-107)

Inoverwegingneming van voorstellen

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de steun die via 11.11.11 wordt verleend aan organisaties die een dictatuur ondersteunen» (nr. 3-39)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de veiligheid in bioscoopzalen» (nr. 3-73)

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 3-13) (Nieuw opschrift)
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de houding van de Belgische regering betreffende het artikel van het ontwerp van Europese grondwet inzake de kerken en de niet-confessionele organisaties (nr. 3-58), gesteld in plenaire vergadering op 5 december 2003

Vraag om uitleg van de heer Luc Paque aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de regeringsmaatregelen met het oog op de vergoeding van aardappeltelers» (nr. 3-75)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Werk en Pensioenen over «de inschatting van de maatschappelijke gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie» (nr. 3-77)

Vraag om uitleg van de heer Patrick Hostekint aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de vrije verkoop van contactlenzen» (nr. 3-72)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de aanwerving van een toenemend aantal contractuelen bij de overheid» (nr. 3-69)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het verenigbaar zijn van een politiek mandaat, een mandaat van bestuurder van vennootschappen of intercommunales met een managementfunctie» (nr. 3-74)

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Antwoorden van de regering op aanbevelingen van de Senaat
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Hoge Raad voor de Justitie